Orzekanie o niepełnosprawności

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZAMOŚCIUDane adresowe:

ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość
tel./fax 84 6385246
e-mail:
orzekanie@mcpr.zamosc.plGodziny urzędowania:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30,

 • wtorek: 8.00 - 16.30,

 • piątek: 7.30 - 15.00Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((tekst jednolity w Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046 ze zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

 

Zespół realizuje zadanie publiczne, jakim jest orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych, wydając orzeczenia o:

 • niepełnosprawności w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia ( dzieci ),

 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,

 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

Zespół orzeka dla następujących celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,

 • szkolenia,

 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

 • korzystania z karty parkingowej,

 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,

 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,

 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,

 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu (ważne 30 dni od daty wystawienia) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,

 2. aktualne wyniki badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (kserokopie - oryginały do wglądu),

 3. inną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności / stopnia niepełnosprawności, tj.:

  1. kserokopie historii choroby z poradni prowadzących - potwierdzone za zgodność z oryginałem,

  2. dokumentację leczenia szpitalnego (np. kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego - oryginały do wglądu),

  3. konsultacje specjalistyczne,

  4. inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony (kserokopie - oryginały do wglądu),

 4. orzeczenie organu rentowego, jeżeli zostało wydane (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), kserokopie - oryginały do wglądu.

 

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku. Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie ul. Bazylianówka 46; 20-144 Lublin za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy należy dołączyć:

 1. dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień (kserokopie - oryginały do wglądu).

 

Od ww. orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu składa się również:

 1. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej stopień niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-ego roku życia). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:

  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ),

  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 2. Wniosek o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność (dla osób poniżej 16-ego roku życia - dzieci). Wniosek taki składa się na odpowiednich druku. Do wniosku dołącza się:

  • kopię ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności( oryginał do wglądu ).

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl/

 

Pliki do pobrania


Goganet