ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                 Krasnobród  2009.10.21

GK 6214-04 / 09

               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

                  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej, rozbudowy zbiorników wodnych w Krasnobrodzie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa, firma, albo imię i nazwisko,  siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru).

Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 1)  dla  zrealizowania przedmiotu zamówienia złożył Wykonawca:

nazwa (firma)  Adam NIEDABYLSKI  

Adres: Sitaniec 426; 22-400 Zamość

      Cena oferty nr 1 wynosi brutto: 65 880,00  PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta złożona przez w/w wykonawcę była jedyną ofertą, która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Cena oferty nr 1 nie przewyższa kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 

Nazwy firmy, albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

Oferta nr 1 została złożona przez Wykonawcę:

nazwa (firma)  Adam NIEDABYLSKI  

Adres: Sitaniec 426; 22-400 Zamość

Łączna punktacja przyznana ofercie nr 1 wynosi: 300,00 pkt.  

           

                                                                 BURMISTRZ KRASNOBRODU

                                                                               mgr Janusz OŚ

Goganet