OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Krasnobród miastem turystyki i rekreacji – etap II”.

                                           Krasnobród dnia 2012-03-06

 Znak sprawy   RGGKiI  271.02.2012


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  http://www.krasnobrod.pl//

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Krasnobród miastem turystyki i rekreacji - etap II".
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 87, POZ. 484, NR 234, POZ. 1386 i NR 240. POZ. 1429).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


„Krasnobród miastem turystyki i rekreacji - etap II".


Przedmiotem zamówienia jest: remont parkingu oraz zatoki autobusowej przy ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.


Roboty przygotowawcze
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej na zjazdach z dróg powiatowych - 72,300m.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 45X30cm na podsypce piaskowej na zjazdach z dróg powiatowych i na starych peronach PKS - 401,360m2.
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej - 2,00szt.


Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykop pod zjazdami z dróg powiatowych i starymi peronami PKS w celu dostosowania wysokości zjazdów do poziomu jezdni dróg powiatowych oraz uzupełnienie podbudowy pod rozebranymi peronami PKS utwardzonymi kostką betonową trylinką - 80,272m3.
Roboty ziemne  - wykonanie wykopu pod parking na terenie części istniejącego zieleńca oraz na terenie uzyskanym po rozbiórce przystanku PKS - 70,839m3.
Roboty ziemne  - dostarczenie ziemi urodzajnej na urządzenie Zieleńca - 7,704m3.


Podbudowy
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie na terenie zjazdów z dróg powiatowych i na terenie uzyskanym po rozbiórce starych peronów PKS - 401,36m2.

Wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie o gr. 10cm na zjazdach z dróg i na terenie uzyskanym po rozbiórce starych peronów PKS - 401,360m2.

Przełożenie kostki betonowej 45X30 z rozbiórki na zjazdach z dróg i na terenie uzyskanym po rozbiórce starych peronów PKS - 401,360m2.

Wykonanie dolnej warstwy z kruszyw łamanych o gr. 15cm na terenie części istniejącego zieleńca oraz na terenie uzyskanym po rozbiórce budynku  PKS - 236,13m2


Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 31,5 gr 12 cm stabilizowanych mechanicznie na terenie zajętym przez zatokę autobusową oraz parking - 2577,600m2.

Nawierzchnia


Ustawienie krawężnika betonowego (wtopionego na wjazdach)  o wymiarach 15X30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej jako zabezpieczenia krawędzi zjazdów wykonanych z kostki brukowej - 67,00m.

Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 20X30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej na terenie zatoki autobusowej i parkingu - 332,750m.

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20X6cm na podsypce piaskowej przy chodnikach na terenie zatoki autobusowej, parkingu i wokół zieleńca - 329,500m.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (30% szara i 70% kolor) na terenie zatoki autobusowej i parkingu - 2577,600m2.

Wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej o grubości 10cm pod chodniki - 504,725m2.
Wykonanie chodnika z kostki brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 536,605m2.

Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 6cm z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie kostki brukowej istniejącej nadającej się do ponownego ułożenia - 25,375m2.

Wykonanie ścieków  z elementów betonowych 60X50X15 na podsypce cementowo-piaskowej ściek - 3 szt. po 1,50m - 7 elementów na 7 ścieków - 4,500m.


Roboty wykończeniowe
Regulacja powierzchni poboczy przy parkingu kat I-III z dowozem ziemi oraz zieleńca - 371,580m2.
Obsianie poboczy przy parkingu oraz terenu zieleńca - 371,58m2.
      Wykonanie remontu parkingu należy wykonać z uwzględnieniem rozbiórki wiaty przystankowej zlokalizowanej na terenie parkingu. Wykonawca w ramach zadania usunie i zagospodaruje we własnym zakresie  gruz budowlany z rozbiórki wiaty, stal budowlaną, zabezpieczy zbyteczne przyłącza wodociągowe oraz elektryczne,  dokona utylizacji materiałów niebezpiecznych z  rozbiórki wiaty przystankowej to jest pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Utylizacja pokrycia dachowego ma zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami).          
 
 Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów,
45 111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45 233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 
45235000-3 - Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów
startowych i placów manewrowych,
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania,


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 30 lipca 2012r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:


1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, remontem lub przebudową  dróg, placów, parkingów, chodników lub ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego lub kostki brukowej. Wartość  wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 300 000 zł brutto.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:


Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
 

- samochód samowyładowczy lub ciągnik rolniczy z przyczepą samowyładowczą - 1 szt.
- zagęszczarka mechaniczna  - 1 szt.
- piła do cięcia kostki brukowej i krawężników  - 1 szt.
- koparka podsiębierna lub koparko-ładowarka- 1 szt.
Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
 

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 

4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:


przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.
 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika.  

    Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.


 
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:


Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł.


Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 


(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową, remontem lub przebudową  dróg, placów, parkingów, chodników lub ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego lub kostki brukowej. Wartość  wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 300 000 zł brutto). 

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;


(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi i narzędziami:
- samochód samowyładowczy lub ciągnik rolniczy z przyczepą samowyładowczą - 1 szt.
- zagęszczarka mechaniczna  - 1 szt.
- piła do cięcia kostki brukowej i krawężników  - 1 szt.
- koparka podsiębierna lub koparko-ładowarka- 1 szt.


3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.


(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej.)
 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 (Wykonawca  składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)


5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł).


W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.


 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:


6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w  umowie na wykonanie robót budowlanych i mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej jednego miesiąca w trakcie okresu przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2012-03-21. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;

22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Operacja pod nazwą: „Krasnobród miastem turystyki i rekreacji - etap II"  finansowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"  na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze" .


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  67624 -2012    w dniu  2012.03.06


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                           

                                  Burmistrz Krasnobrodu
                             mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet