Zarządzenie w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego.

Zarządzenie Nr 109/2012
Burmistrza  Krasnobrodu
z dnia 29  lutego  2012  roku

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej  na zadania  dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego .
Na  podstawie  art. 30 ust.1  ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz uchwały  Nr XIV/96/12 Rady  Miejskiej w Krasnobrodzie   z dnia  7 lutego 2012 roku  w  sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.zarządzam, co następuje:
§ 1
W  wyniku   przeprowadzonego  postępowania  konkursowego  rozstrzygam  otwarty konkurs  ofert  na  zadania  dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego ustalając  wysokość  dotacji  na rok 2012  dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem," w  wysokości 9000 zł  /słownie: dziewięć tysięcy złotych/.
§ 2
Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Wiesław Chmielowiec


Goganet