Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Krasnobród

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm/ ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego na rok 2012

I-  Rodzaj  zadania
- Organizacja  zajęć  sportowo - rekreacyjnych oraz wychowawczych dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród
II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania - 15.000zł
III. Zasady  przyznawania  dotacji:
1. Złożenie  ofert przez uprawnione  podmioty  tj.
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Złożenie  ofert  które   powinny  zawierać  w szczególności:
-  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,
-  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,
-  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie, którego  dotyczy zadanie  publiczne,
-  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,
-  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010r. w sprawie  wzoru oferty i ramowego  wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego  oraz  wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25/
IV. Terminy  i warunki  realizacji  zadania.
Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.
Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2012 roku.
V. Termin  składania  ofert.
Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia  21 marca 2012 roku.

Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
ul. 3  Maja 36
22-440 Krasnobród
Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez Zespół Opiniujący  powołany Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

VI. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert  dotyczących realizacji  zadania uwzględnia się w szczególności:
1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku  składania  wniosku. Stan organizacyjny  podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania  podmiotem, jakość prowadzonego  szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo  w imprezach sportowych, możliwości rozwoju  podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach sportowych, podejmowanie przez  podmiot  działań  zmierzających do pozyskiwania  pozabudżetowych środków finansowych.
2/ Rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań  finansowych  wynikających z umów zawieranych z  Gminą Krasnobród w latach poprzednich,
3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena  dotychczasowej współpracy, analiza  zasobów rzeczowych i kadrowych organizatorów/.
4/ Znaczenie  zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów.
5/ Wybór ofert nastąpi do dnia 28 marca 2012

Wyniki konkursu  ofert   zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.
W 2011  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  15.000zł

                                                                                       
Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Wiesław Chmielowiec


Goganet