Zamówienie o wartości szacunkowej ponizej 14 000 euro netto. Pełnienie usługi zarządzanie projektem (pełnienie funkcji menedżera projektu) pod nazwą: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II. POWTÓRZONE

                                            Krasnobród 2012-02-13
Nr sprawy IN 271.1.2011
                                       

            OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
      W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

     W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

Pełnienie usługi zarządzanie projektem (pełnienie funkcji menedżera projektu) pod nazwą: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II"

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;.

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950-368-701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Paweł BADOWSKI - Inspektor ds. Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
 e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 www.krasnobrod.pl  

4) Rodzaj zamówienia;
 
usługi

5) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


W ramach usług związanych z zarządzaniem projektem Menedżer zobowiązany będzie do wykonywania  następujących czynności:


1)  Kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przekazanie dokumentacji kontraktowej Zamawiającemu, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Przez dokumentację kontraktową zamawiający rozumie: ustalenie wartości szacunkowej zamówień publicznych, wniosek do zamawiającego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówień publicznych,  specyfikacje istotnych warunków zamówienia do zatwierdzenia przez zamawiającego, ogłoszenia o zamówieniach, korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, protokoły z sesji otwarcia ofert, protokoły z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych do zatwierdzenia przez zamawiającego, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert, wypełnione i przygotowane  umowy z wykonawcami których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i inne nie wymienione wyżej dokumenty tworzone na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

2) Monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót budowlanych, usług oraz dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu oraz informowanie zamawiającego o nieprawidłowościach.

3) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanego projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramach realizacji zawartych kontraktów.

4) Monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi projektu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

5) Sporządzanie wniosków o płatność skierowywanych przez Zamawiającego do Instytucji Wdrażającej oraz  opis faktur wystawionych na zamawiającego w zakresie zgodności ponoszonych wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy o dofinansowanie. Opisy faktury wystawionych na Zamawiającego w zakresie zgodności ponoszonych wydatków w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie dokonywał samodzielnie na podstawie oświadczenia uzyskanego przez Menedżera, o podstawie prawnej udzielenia zamówienia publicznego.     

6) Przygotowywanie dla zamawiającego projektów wszelkiej korespondencji kierowanej do Instytucji Wdrażającej a związanej z realizacją Projektu;

7) Szczegółowe zapoznanie się z zakresem projektu ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE - ETAP II celem należytego przygotowania wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, na usługi towarzyszące projektowi, usługi nadzoru inwestorskiego,  prace projektowe oraz dostawy.

8)  Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie trzech procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw wchodzących w zakres projektu. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będzie przez Menedżera projektu w ramach udzielonego pełnomocnictwa na podstawie art.15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Menedżer projektu przeprowadzi trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

9) Menedżer projektu w ramach projektu przygotuje i przeprowadzi trzy następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:
a) Zamówienie publiczne na roboty budowlane z rodzaju „zaprojektuj i wybuduj".
b) Zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres kontraktu. 
c) Zamówienie publiczne na kompleksową i profesjonalną obsługę promocyjną projektu na podstawie planu promocji projektu, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

10) Do obowiązków managera należy przeprowadzenie ustnej konsultacji z zamawiającym z zakresu zarządzanego przedsięwzięcia, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Konsultacje będą się odbywały w siedzibie zamawiającego.

11) Do obowiązków menedżera projektu należy również przeprowadzenie działań promocyjnych projektu przewidzianych w umowie o dofinansowanie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego planu promocji projektu  to jest:
- przygotowanie kontraktu oraz uzgodnienie wszystkich projektów (przedmiotów i publikacji) z zakresu dostaw materiałów informacyjnych i promocyjnych;
- publikacja artykułu w prasie lokalnej oraz przekazywanie informacji do mediów lokalnych i regionalnych; publikacja artykułu w prasie lokalnej.
- przygotowanie i umieszczenie tablic pamiątkowych.
- przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych.
- przygotowanie informacji o projekcie do strony internetowej Lidera i Partnerów Projektu. Informację o projekcie na stronach internetowych własnym staraniem umieszczą Lider i Partnerzy projektu. 
- organizacja festynu dla rodzin, dzieci i turystów na terenie objętym Projektem ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE - ETAP II poprzez przygotowanie kontraktu na kompleksową i profesjonalną usługę promocyjną. 

12) W zakres działań promocyjnych za które odpowiada menedżer projektu nie wchodzi przygotowanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o projekcie, którą Zamawiający wykonał i umieścił we własnym zakresie.

13) Realizacja promocji projektu odbywała się będzie w oparciu o budżet promocji przewidziany w umowie na dofinansowanie projektu.           

14) Prowadzenie działań mających na celu zawarcie kontraktów na wykonawstwo robót budowlanych, usług i dostaw celem realizacji projektu  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE - ETAP II zgodnie z harmonogramem ponoszenia wydatków, który stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.

Nazwa / kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  72224000-1
                        


7) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
8) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy złożyć w oryginale do dnia  20.02.2012r.  do godziny 11:00 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

9)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 
       

   Projekt „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie - etap II" współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Umowa nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-043/10-00-0530 z dnia 12.10.2011r. o dofinansowanie Projektu ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE - ETAP II zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Krasnobród.

                                     Burmistrz Krasnobrodu
                                          mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet