Dostawa pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów.

                          Krasnobród dnia 2012-02-01

Znak sprawy    271.40.01.2012

 

                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim,
Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-000-80-37  REGON 001242283
 tel. (084) 660 7615 fax.  (084) 660 7615
e-mail: zgkkra1@poczta.onet.pl  
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. u. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143 nr 87, poz. 484,  nr 234, poz. 1386, nr 240 poz. 1429)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów.

Pojazd komunalny ma być wykonany w oparciu o pojazd bazowy fabrycznie nowy. Zabudowa na pojeździe typu śmieciarka wyposażona w z system załadunku pojemników o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów. Pojemność śmieciarki nie mniejsza niż 12,5 m3.
Pojemniki do zbiórki odpadów pojemności 120 litrów mają być nowe w ilości 400 szt. w tym pojemniki koloru żółtego - 200 szt., pojemniki  koloru zielonego - 200szt.    

Wymagania dla pojazdu bazowego:

PODWOZIE SAMOCHODU CEŻAROWEGO:
1. Pojazd fabrycznie nowy bez przebiegu.
2. Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 11 500 kg,
3. Silnik w pojeździe spełniający normę EURO 5 bez AdBlue.
4. Wartość emisji dla nowych pojazdów z silnikiem wysokoprężnym dla normy EURO 5 wynosi: CO - 0,50g/km; HC 0,05g/km; NOX - 0,18g/km; HC+ NOX - 0,23 g/km; PM 0,005
 Rodzaj silnika - wysokoprężny, rodzaj paliwa - olej napędowy.  Moc silnika nie mniejsza niż 180 KM.
5. Elektroniczna regulacja silnika EDC.
6. Tachograf cyfrowy, wstępnie aktywowany.
7. Elektroniczny ogranicznik prędkości do  90 km/h
8. Radio standardowe zamontowane w pojeździe z zestawem głośników.
9. Filtr paliwa podgrzewany,
10. Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej.
11.  Kabina krótka 3 miejscowa. Kabina kierowcy - Kabina C - kompaktowa.
12.  Układ hamulcowy z ABS, hamulce tarczowe.
13.  Wspomaganie układu kierowniczego, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.
14. Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony.
15. Zbiornik paliwa z zamykanym korkiem wlewu paliwa.
16. Układ kierowniczy lewostronny
17. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
18. Blokada koła kierownicy z immobilizerem.
19. Nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego
20. Hamulce tarczowe osi przedniej.
21. Hamulce tarczowe osi tylnej.
22. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera.
23. Centralny zamek
24. Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane,
25. Pokrycie siedzenia standardowej jakości
26. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
27. Siedzenia pasażera statyczne zamontowane na stałe,
28. Obicie drzwi zmywalne
29. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera.
30. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera.
31. Uchwyty z lewej i prawej strony na słupkach.
32. Tablica rozdzielcza w wykonaniu standardowym.
33. Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika.
34. Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego wyłączalna.
35. Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego.
36. 2 reflektory robocze na dachu kabiny.
37. Światła do jazdy dziennej (spełniające normy ECE R87).
38. Boczne światła obrysowe.
39. Daszek ochronny lamp tylnych.
40. Oświetlenie ostrzegawcze typu kogut na zabudowie oraz typu belka na kabinie pojazdu z napisem ZGK Krasnobród.
41. Fartuchy przeciwbłotne przednie.
42. Apteczka oryginalna luzem.
43. Trójkąt ostrzegawczy oryginalny luzem.
44. Lampa ostrzegawcza luzem.
45. 1 klin pod koła.
46. Gaśnica polska.
47. Ostateczna kalibracja tachografu cyfrowego po poinformowaniu producenta pojazdu  o numerze rejestracyjnym  i dacie pierwszej rejestracji.
48. Dywaniki.
49. Kolor podwozia CZARNY GRAFIT
50. Kolor kół srebrne aluminium   AKRYL
51. Kolor nadwozia: pomarańczowy lub zielony lub niebieski

  

Wymagania dla zabudowy:

1. Pojemność skrzyni ładunkowej  -  nie mniejsza niż 12,5 m 3 .
2. Masa przewożonych odpadów  -  nie mniej niż 5 500 kg.
3. Urządzenie załadowcze boczne lub tylne, przystosowane do załadunku pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów.
4. Udźwig urządzenia dźwigowego nie mniejszy niż 500 kg.
5. Sposób ugniatania odpadów  -  hydrauliczny.
6. Mechanizm opróżniania szuflady - hydrauliczny.
7. Stopień zgniotu odpadów  od 2 do 5.
8. Klapa tylna otwierana hydraulicznie.
9. Kolor zabudowy pomarańczowy.

Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:

1. Książka lub karta gwarancyjna.
2. Instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu.
4. Samochód musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP, i Ustawy Prawo o  ruchu drogowym.

Wymagania dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

Pojemniki do zbiórki odpadów pojemności 120 litrów mają być nowe w ilości 400 szt. w tym pojemniki koloru żółtego - 200 szt., pojemniki  koloru zielonego - 200szt.
Pojemniki mają zostać oznaczone naklejkami: szkło białe (na pojemnikach żółtych) szkło kolorowe  (na pojemnikach zielonych).      

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mają zostać wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PEHD, odporne erozję chemiczną i atmosferyczną o dużej odporności udarowej.
Tworzywo z którego wykonane mają być pojemniki ma zawierać  filtr promieni UV, co ma gwarantować zachowanie pierwotnej barwy przez cały okres użytkowania. Tworzywo  ma zawierać również specjalny stabilizator temperaturowy  powodujący, że temperatura topnienia tworzywa z którego wykonane będą pojemniki ma być  wyższa  niż 80 stopni C.
2. Pojemniki mają posiadać mocny, stabilny i praktyczny system jezdny umożliwiający operatorom pracę bez wysiłku fizycznego - całość ciężaru przy przechyle (pojemniki w górnej części muszą posiadać odpowiednie uchwyty) rozkładać się ma na oś jezdną wyposażoną w dwa cichobieżne kółka dla ograniczenia hałasu.
3. Pojemniki na odpady mają zostać wyprodukowane zgodnie z normą EN-840.

Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

1. Na zabudowę Wykonawca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Na pojazd bazowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
3. Na dostarczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
4. Wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w przeciągu do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne podwozia i zabudowy (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych).
6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy oraz służb konserwacyjno-naprawczych zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu i zabudowy.
7. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na własny koszt i ryzyko. Zamawiający samodzielnie dokona odbioru samochodu śmieciarki na własny koszt i ryzyko z siedziby Wykonawcy.
8. Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew do 21 dni od daty dostawy śmieciarki, protokolarnego odbioru oraz wystawienia faktury VAT.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

34144510-6  -  Pojazdy do transportu odpadów
34928480-6  - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;

Termin wykonania zamówienia - 21 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy  śmieciarki na podwoziu samochodowym oraz jednej dostawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości nie mniejszej niż 400 pojemników. Łączna wartość obu wykonanych dostaw nie może być mniejsza niż 340 000 zł brutto.

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy  śmieciarki na podwoziu samochodowym oraz jednej dostawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ilości nie mniejszej niż 400 pojemników. Łączna wartość obu wykonanych dostaw nie może być mniejsza niż 340 000 zł brutto. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być listy referencyjne, protokoły odbioru wykonanych dostaw).

  
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) Gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) Gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu realizacji dostawy w związku z  działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub gdy zaistnieją inne okoliczności nie powstałe z winy Wykonawcy rzutujące na konieczność zmiany terminu realizacji dostawy np. gdy  wystąpią obiektywne trudności w skompletowaniu przez Wykonawcę  wszystkich przedmiotów składających się na przedmiot zamówienia a które objęte są zakresem dostaw. np. w przypadku konieczności  oczekiwania na wyprodukowanie pojazdu bazowego przez producenta samochodów ciężarowych  lub zabudowy przez producenta zabudów.

14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia  09.02.2012r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim,
Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie.

15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą „Zakup pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów" realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś. 3 - jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Umowa o przyznanie pomocy nr 00177-6921-UM0300351/11 zawarta w dniu 03.11.2011r.  pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim a Samorządem Województwa Lubelskiego.


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  31302 - 2012 w dniu
2012-02-01.

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                        

                           Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                       w Krasnobrodzie 
                                               z/s w Majdanie Wielkim 
                                                         mgr Jacek GMYZ

Pliki do pobrania


Goganet