Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KRASNOBRODU

z dnia 27 stycznia 2012roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Na podstawie Uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 01.12.2011r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Krasnobród.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 30 stycznia 2012 r. do 06 lutego 2012r r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie www.krasnobrod.pl  

Wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,

b) drogą elektroniczną na adres: um@krasnobrod.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 06 lutym 2012r.  r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Krasnobród.

W załączeniu:

1. Projekt Programu

2. Formularz konsultacji

                                            Burmistrz Krasnobrodu

                                          /-/ Wiesław Chmielowiec

Pliki do pobrania


Goganet