OGŁOSZENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEWYŻSZAJACEJ 14 000 euro netto

                           Krasnobród 2012-01-12
 

Nr sprawy  RGGKiI  271.1.2012


 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO


   
W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawę opracowań projektowo- kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych w miejscowościach: Krasnobród, Majdan Mały, Dominikanówka, Hutków, Hutki, Malewszczyzna położonych na terenie Gminy Krasnobród.
CPV  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692


 2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sławomir UMIŃSKI - Inspektor ds. Inwestycji
Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji  
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691(wew. 45); 084 6607692 (wew. 45).


 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


www.krasnobrod.pl 


 4) Termin realizacji zamówienia;


Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia 
Do 60 dni od daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy)


 
5) Rodzaj zamówienia;
 
dostawy


 6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Przedmiotem zamówienia jest dostawa opracowań projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych w miejscowościach: Krasnobród, Majdan Mały, Dominikanówka, Hutków, Hutki, Malewszczyzna położonych na terenie Gminy Krasnobród.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOSĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB KILKA ZADAŃ


Zadanie nr 1. Remiza OSP w Majdanie Małym (wymiary obiektu 26,40 X 12,0)


- adaptacja pierwszego piętra na pomieszczenia użytkowe;
- wykonanie stropu;
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku;
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
-wzmocnienie więźby dachu;
-wykonanie podwieszanego sufitu i docieplenie;
-tynkowanie ścian;
-ułożenie podłogi;
-wykonanie orynnowania;
-wykonanie instalacji odgromowej;

(wyk projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, SSTWiORB w wersji papierowej i elektronicznej (skanowanej do PDF))
 
Zadanie nr 2.  Remiza OSP w Dominikanówce (22,80 X 11,20)

- remont więźby dachu z wymiana pokrycia;
- wykonanie podwieszanego sufitu;
- wykonanie dwu sanitariatów;
- wykonanie elewacji zewnętrznej;
- wykonanie dojazdu i chodniki;

(wyk projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, SSTWiORB w wersji papierowej i elektronicznej (skanowanej do PDF))


 Zadanie nr 3. Remiza OSP Malewszczyzna.


- wykonanie dwu sanitariatów;
-wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej ze zbiornikiem ścieków;
-wykonanie elewacji;
- wymiana stolarki drzwiowej;
- utwardzenie placu przed remizą;

(wyk projektu kosztorysów, przedmiarów, SSTWiORB w wersji papierowej i elektronicznej (skanowanej do PDF))


Zadanie nr 4. Budynek mienia gminnego w Hutkowie (20,4 X 10,0) - po byłej szkole podstawowej. 


- remont kapitalny budynku parterowego z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską.
(wyk projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów, SSTWiORB w wersji papierowej i elektronicznej (skanowanej do PDF))


Zadanie nr 5. Remiza OSP w Hutkach (27,0 X 12,2).


- wymiana pokrycia dachu;
- wzmocnienie więźby dachowej;
- uzupełnienie stropu;
- wykonanie elewacji zewnętrznej;
- modernizacja schodów zewnętrznych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Zadanie nr 6. Wykonanie parkingu na osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie

Powierzchnia opracowania: około 4000m2

Zadanie nr 7. Remont placu manewrowego przy Krasnobrodzkim Domu Kultury w Krasnobrodzie. 

Powierzchnia opracowania: około 800m2

Zadanie nr 8. Remont chodników przy drogach powiatowych w Krasnobrodzie.


(przy ulicach: Zamojskiej: 380m, Sanatoryjnej 460m, Tomaszowskiej 360m,)

  8) Kryteria oceny ofert;


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 23.01.2012r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.   
 

                                                                     Burmistrz Krasnobrodu
                                                                     mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet