OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro neto

 

                                                        Krasnobród 2011.12.09

Nr sprawy RGGKiI  271.12 .2011  

                           

                       OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                    W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

„ODNOWA CENTRUM WSI STARA HUTA I WÓLKA HUSIŃSKA".

               Dostawa wyposażenia do świetlicy w Wólce Husińskiej.

                    Dostawa  wyposażenia do świetlicy w Starej Hucie.

 

 

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl

 2) Osoba upoważniona do kontaktów;

 Paweł BADOWSKI - Inspektor ds. Funduszy Unijnych, e-mail: um@krasnobrod.pl 

telefon: 084/6607691/2 fax. 084/6607691/2.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 http://www.krasnobrod.pl/    zakładka przetargi 

 4) Rodzaj zamówienia;

dostawy

 5) Tryb postępowania;

 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Dostawa wyposażenia do świetlicy w Wólce Husińskiej.

Projektor multimedialny - 1 szt., Ekran do projektora-1 szt., kuchnia gazowa - 1 szt., Meble kuchenne do zaplecza gastronomicznego - 1,00 zestaw, stół do tenisa - 1 szt., stół bilardowy - 1 szt., Bieżnia treningowa - 1 szt., rower treningowy - 1 szt., atlas 6-stanowiskowy - 1 szt., ławka treningowa - 2 szt., Zestaw hantli ciężkich - 3 kpl., gryf łamany - 2 szt., gryf prosty - 2 szt., zestaw hantli lekkich - 2 kpl., obciążenie do gryfów 2,25kg - 6 szt., obciążenie 5 kg - 6 szt., obciążenie 10,0kg - 8 szt., obciążenie 20kg - 8 szt., meble do czytelni (4 stoły, 8 krzeseł, 1 szafa na segregatory i książki, 1 szafa podręczna) -1 kpl.

Dostawa wyposażenia do świetlicy w Starej Hucie.

Komputer stacjonarny- 5 szt., monitor do komputera - 5 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., projektor multimedialny - 1 szt., ekran do projektora- 1szt., kuchnia gazowa - 1 szt., meble kuchenne do zaplecza gastronomicznego - 1,00 zestaw., stół do tenisa - 1 szt., stół bilardowy -1 szt., bieżnia treningowa- 1 szt., rower treningowy - 1 szt., atlas 6 - stanowiskowy - 1 szt., ławka treningowa - 2 szt., Zestaw hantli ciężkich - 3 kpl., gryf łamany - 2 szt., zestaw hantli lekkich - 2 kpl., obciążenie do gryfów 1,25kg - 6 szt., obciążenie 2,5 kg - 6 szt., obciążenie 5,0kg - 6 szt., obciążenie 10kg - 8 szt., obciążenia do gryfów - 20,00 kg - 8 szt..

    

39141000-2  Meble i wyposażenie kuchni

37 440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

30 213000-5 Komputery osobiste

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

1) Część zamówienia nr 1 - Sprzęt komputerowy i multimedialny.

2) Część zamówienia nr 2 - Sprzęt sportowy

3) Część zamówienia nr 3 - Meble i wyposażenie AGD 

               

 7) Czas realizacji zamówienia;

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 30.04.2011r.

 8) Kryteria oceny ofert;

 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100% . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę za całość dostawy.             

9) Miejsce i termin składania ofert;

 Oferty można składać w formie pisemnej do dnia 27.12.2011r. do godziny 11:00 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

 10) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej;


    
Operacja pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska"  finansowana jest w ramach działania 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00451-6922-UM0300457/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na Lata 2007 - 2013 z dnia 23 grudnia 2010r. 

 

                         Burmistrz Krasnobrodu

                      mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

zacji zamówienia

Pliki do pobrania


Goganet