PRZETARG NA BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDZETU GMINY KRASNOBRÓD

                                     Krasnobród dnia 2011-12-06


Znak sprawy     F        271.16.2011


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród.
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród.
Przedmiot zamówienia:
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:
a) obsługę bankową i kasową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród tj. otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych:
- budżetu  gminy ;
- Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie;
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;
- Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim;
- Szkoły Podstawowej w Kaczórkach;
- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie;
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;
- Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie;
-Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s Majdan Wielki;
- Depozytowe dla budżetu gminy;
- Funduszu Świadczeń Socjalnych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych;
- rachunku dochodów własnych (stołówka szkolna) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;
- utworzonych na potrzeby projektów i programów realizowanych przez gminę;

b) prowadzenie rachunków bankowych , polegające na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych,
- realizacji poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych,
- sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z załącznikami w następnym dniu roboczym,
- wydawanie czeków bankowych,
- wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków

c) prowadzenie w budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie placówki banku do obsługi kasowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród;
d) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym;
d)  świadczenie usług bankowości elektronicznej  w każdej jednostce;
Dochody budżetu gminy Krasnobród w roku 2011 wynoszą około 23.974.390,19 zł z tendencją wzrostową

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

CPV
66110000-4 - Usługi bankowe
66113000-5 - Usługi depozytowe
66112000-8 - Usługi udzielania kredytu

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia:   do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli udokumentuje się posiadaniem Zezwolenia Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).
 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
 1.Koncesję, zezwolenie lub licencję;

(Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zezwolenia Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami).

  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu będą następujące kryteria ceny ofert:


1. Cena (opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków) - 60%
2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 30%
3. Oprocentowanie od kredytów udzielanych w rachunku bieżącym - 10%

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zmianie może ulec ilość jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród w stosunku do których Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia  14.12.2011r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Nie dotyczy


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  319997 - 2011  w dniu 2011-12-06.


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                           Burmistrz Krasnobrodu
                                                        mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet