ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZÓRKACH - III etap

                          Krasnobród dnia 2011-10-25


Znak sprawy   RGGKiI  271.15. 2011


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWE J  W KACZÓRKACH - ETAP III.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ROBOTY REMONTOWE


OCIEPLENIE ŚCIAN
1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  metodą lekką - mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - 198,5m2.
2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu , grubości 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.
3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręcznie wyk. Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowych , ościeża do 30cm z cegły - 55,3m2.
COKÓŁ
1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  - 40,8m2.
2) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,00mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - 40,8m2. 
REMONT POKRYCIA DACHU
1) Pokrycie dachów blacho dachówka powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 X 30,0 cm blacha pokryta poliestrem - 534,4m2.
2) Pokrycie dachu blachą trapezową, gąsiory trójkątne - 50,5m.
3) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej - 121,0m.
4) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy powlekanej - 72,0m.
INSTALACJA ODGROMOWA
Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwody pionowe, ściana - 30m.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE SCHODÓW
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15cm - podest i schody betonowe -13,7m3.
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych ławy o grubości ponad 40 cm fundamenty pod słupy - 5,5m3.
       OKNA DACHOWE
Okna dachowe - 24 kpl.
   OPASKA PRZY BUDYNKU
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm  - 55,5m2
Obrzeża betonowe 20X6cm na podsypce piaskowej - 95,5 m

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 -  Wykonanie przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej dla szkoły Podstawowej w Kaczórkach.


Roboty ziemne - 85,45m3
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej  110mm - 8,00m
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy  zewnętrznej  160mm - 34,90m
Zasuwy kołnierzowe na rurze PVC - 2,00kpl
Studzienka rozdzielcza - 1 ,00szt
Studzienka kontrolna - 2,00szt
Studnie rewizyjne o  średnicy 800mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typ lekki i odpowietrzeniem, ustawiona na studni chłonnej - 1,00szt
Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy  1500mm   - 2,00 studnie
Montaż zbiornika gnilnego o pojemności 5000l - 1 ,00 kpl.
Montaż kompletnego reaktora natleniającego wraz z szafą sterownicza i podłączeniem do wewnętrznej instalacji En budynku szkoły - 2,00 kpl.
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
45443000-4  Roboty elewacyjne
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Hydraulika i roboty sanitarne.
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 
Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 15 grudnia 2011r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:


1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:


  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla części zamówienia nr 1 Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową  lub remontem obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 350m3 . Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 260 000 zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dla części zamówienia nr 2 Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 57.000,00zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:


W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w części zamówienia nr 1 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:

1. Samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton - 1 szt.
2. Ogrodzenie do wygrodzenia placu budowy - 1 kpl.
3. Rusztowania - 1 kpl.
Wykonawca zobowiązany będzie podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w części zamówienia nr 2 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:

1. Dźwig - 1 szt. 
2. Koparka podsiębierna - 1 szt.
Wykonawca zobowiązany będzie podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:


      W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w części zamówienia nr 1 Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.
      Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
     
 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w części zamówienia nr 2 Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.
      Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.


 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:


W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w części zamówienia nr 1 oraz w części zamówienia nr 2, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 


(Dla części zamówienia nr 1 Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową  lub remontem obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 350m3 . Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 260 000 zł brutto.

 Dla części zamówienia nr 2 Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 57.000,00zł brutto).

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
(W części zamówienia nr 1 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:
1. Samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton - 1 szt.
2. Ogrodzenie do wygrodzenia placu budowy - 1 kpl.
3. Rusztowania - 1 kpl.
W części zamówienia nr 2 Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:
1. Dźwig - 1 szt. 
2. Koparka podsiębierna - 1 szt.).

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.


      (W części zamówienia nr 1 Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.
 W części zamówienia nr 2 Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi).

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(wykonawca składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)


5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(Wykonawca zarówno w części zamówienia nr 1 i w części zamówienia nr 2  winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 1 i w części zamówienia nr 2  jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł).


W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.


 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:


6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zmiany mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu lub śniegu lub ujemne temperatury utrzymujące  przez okres co najmniej trzech tygodni w okresie obowiązywania kontraktu. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 10.11.2011r.  do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród;
ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy

17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  279989 - 2011 -  w dniu 2011-10-25.

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                Burmistrz Krasnobrodu
                                         mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 


Goganet