DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH I KOMPUTERÓW

                           Krasnobród dnia 2011-10-19

 

Znak sprawy      OSS  271. 14 .2011

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów dydaktyczno-biurowych w ramach
projektu „Dobry start - lepsza przyszłość" w zakresie  indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krasnobród.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów dydaktyczno-biurowych w ramach
Projektu „Dobry start - lepsza przyszłość" w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krasnobród.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do projektu  „Dobry start - lepsza przyszłość" w ramach projektu systemowego   „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych" w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
 
Część nr 1 - materiały dydaktyczne

Pakiet nr 1: Doposażenie bazy dydaktycznej dla Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie.


- Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Pakiet nr 2: Doposażenie bazy dydaktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

- Materiały dydaktyczne na zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia matematyczno- przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
   
Pakiet nr 3: Doposażenie bazy dydaktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 

- Materiały dydaktyczne na zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
- Materiały dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.


Cześć nr 2 Dostawy sprzętu komputerowego.

Pakiet nr 1 Doposażenie bazy dydaktycznej dla Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie.
Pakiet nr 2 Doposażenie bazy dydaktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.
Pakiet nr 3 Doposażenie bazy dydaktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. zgodnie z przyjętym podziałem na części nr 1 i nr  2.  Wykonawcy mogą składać ofertę na dostawę wszystkich, lub dowolnie wybranych części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości
asortymentów stanowiących przedmiot dostawy, podział zamówienia na części zawarty został  w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 (załączniki dotyczą części zamówienia nr 1) i nr 4 (załącznik dotyczy części zamówienia nr2) do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno - wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Dostawca w odniesieniu do całości zamówienia
jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia zapakowanego i oznaczonego według pakietów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, tak aby była możliwa identyfikacja tych pakietów (należy oznakować opakowania numerem pakietu oraz nazwą Szkoły Podstawowej dla której realizowana jest dostawa). Dostawca w ogólnej cenie powinien uwzględnić dostarczenie poszczególnych pakietów do Szkół Podstawowych na pod niżej wymienione adresy:

1) Zespół Szkół Podstawowych im. 25 pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie ul. Lelewela 37 ; 22-440 Krasnobród

2) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim Majdan Wielki 143; 22-440 Krasnobród

3) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach Kaczórki 92;  22-440 Krasnobród

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

39.16.21.00-6 - pomoce dydaktyczne
39.1621.10-9 - sprzęt dydaktyczny
30.1900.00-7 -  różny sprzęt i artykuły biurowe
30.2130.00-5 - komputery osobiste
30.2131.00-6 - komputery przenośne
37.3100.00-4 - Instrumenty muzyczne


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 14 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
Zamawiający nie wymaga przedkładania żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 


  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:


1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zmianie może ulec termin realizacji zamówienia podyktowany przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy. Zmiana  terminu wykonania zamówienia może być  podyktowana obiektywnymi trudnościami w skompletowaniu przez Wykonawcę  wszystkich przedmiotów składających się na daną część zamówienia a objętych zakresem dostaw np. w przypadku konieczności dodruku materiałów książkowych przez wydawcę, lub konieczności  oczekiwania na wyprodukowanie określonej pomocy dydaktycznej przez producenta.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia  28.10.2011r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą „Dobry start - lepsza przyszłość" w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych" numer POKL.09.01.02-06-479/10 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  343350 - 2011  w dniu 2011-10-19.


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                             

                              Burmistrz Krasnobrodu
                                   mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet