Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik

                                          Krasnobród dnia 2011-10-04


Znak sprawy   RGGKiI  271. 13. 2011

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  http://www.krasnobrod.pl//


2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik" poprzez realizację zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik w km 0+000,00 do  km 0+422,00 km.
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2010r. Nr 161, poz. 1078  Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484) a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.


 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabnik" poprzez realizację zadania: Budowa drogi gminnej w miejscowości Grabnik w km 0+000,00 do  km 0+422,00 km.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA


ZAKRES ROBÓT NA ODCINKU 0+000,00 - 0+152,46


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45112210-0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+152,46 - 0+000,00 - 0,1525km

PODBUDOWA CPV - 45233320-8
 
Remont lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym 3% cementem zagęszczanym mechanicznie w km 0 +152,46 - 0+000,00 - 3,50m3

NAWIERZNIE CPV - 45233225-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) w km 0+152,46 - 0+000,00. - 977,30m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45100000-8

Regulacja poboczy na całym odcinku z nadaniem spadków poprzecznych 6% w km 0+152,46 - 0+000,00 - 304,9200m2

OZNAKOWANIE CPV - 45233100-0
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zamontowane w podłożu poprzez zabetonowanie - 1 szt.
Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. Ponad 0,3m2 znaki A-7 - 1 szt.

ZAKRES ROBÓT NA ODCINKU 0+152,46 - 0+422,00


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV - 45112210-0
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+422 - 0+152,46 - 0,2645km

PODBUDOWA  CPV - 45233320-8

2. Remont lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym 3% cementem zagęszczanym mechanicznie w km 0+422 - 0+152,46- 5,50m3

NAWIERZNIE CPV- 45233225-2

3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) w km 0+422 - 0+152,46- 1322,7000m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV - 45100000-8

Regulacja poboczy na całym odcinku z nadaniem spadków poprzecznych 6% w km 0+422 - 0+152,46 - 529,08m2

Wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowane będzie na istniejącej stabilizacji betonowej wykonanej przez Zamawiającego w 2008r.  w związku z powyższym Wykonawca zmuszony będzie przewidzieć wykonanie na istniejącej podbudowie betonowej niezbędnej warstwy profilująco - wzmacniającej  z  kruszywa stabilizowanego cementem w celu poprawnego ułożenia nawierzchni bitumicznej.  

 

CPV - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg.

CPV - 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych.

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 29 października 2011r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
 

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, remontem lub przebudową  dróg o nawierzchni bitumicznej. Wartość każdej wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 140 000 zł brutto a łączna ilość wykonanych odcinków dróg wchodzących w zakres wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 400m.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt.
- samochód samowyładowczy do transportu mas bitumicznych - 3 szt.
- walec wibracyjny tandemowy min. - 1 szt.
- piła do cięcia nawierzchni asfaltowych - 1 szt.

Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności:  drogowej
 Wyżej wymieniona osoba będzie sprawowała funkcję kierownika budowy - roboty budowlane realizowane będą realizowane w oparciu o  pozwolenie na budowę. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
  Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osoby, która uzyskała uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osobę, którą Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
     
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:


Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, remontem lub przebudową  dróg o nawierzchni bitumicznej. Wartość każdej wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 140 000 zł brutto a łączna ilość wykonanych odcinków dróg wchodzących w zakres wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 400m).


2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi i narzędziami:
- rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt.
- samochód samowyładowczy do transportu mas bitumicznych - 3 szt.
- walec wibracyjny tandemowy min. - 1 szt.
- piła do cięcia nawierzchni asfaltowych - 1 szt.)

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej).


4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
(Wykonawca składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ).


5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł).
W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji, że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.
 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:


6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w  umowie na wykonanie robót budowlanych i mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu lub śniegu utrzymujące  przez okres co najmniej siedmiu dni w czasie przewidzianym na zrealizowanie zakresu umownego. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.

14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2011-10-19. do godziny 09:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.


Nie dotyczy


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  260735 - 2011  w dniu 2011.10.04.


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                            Burmistrz Krasnobrodu
                                                        mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 


Goganet