ODNOWA CENTRUM WSI STARA HUTA I WÓLKA HUSIŃSKA - przetarg nieograniczony

                                           Krasnobród dnia 2011-09-12


Znak sprawy   RGGKiL  271.12 .2011


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  http://www.krasnobrod.pl/

2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


„ODNOWA CENTRUM WSI STARA HUTA I WÓLKA HUSIŃSKA"


prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska".

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA
 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ROBOTY BUDOWLANE

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w miejscowości Wólka Husińska - roboty wykończeniowe.

Ścianki działowe
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - 12,238m2
Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe przeciwpożarowe - 1,89m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne -9,600m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe - 5,400m2
Okładziny ścian i posadzki
Ułożenie ścian płytkami szkliwionymi -47,14m2, ułożenie terrakoty na posadzkach -9,91m2
Wykonanie cokolika z płytek ceramicznych - 100,6m
Obsadzenie podokienników - 9,00 szt.
Malowanie
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 577,060m2
Elewacja i opaska chodnikowa
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 217,900m2
Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - 217,900m2
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi - 26,790m2
Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - 53,850m2
Wykonanie wyprawy elewacyjnej -tynk mozaikowy na cokole - 53,850m2
Ustawienie obrzeży betonowych 30X8cm - 56,50m
Ułożenie kostki brukowej gr. 6cm - 11,50m2
Remont schodów zewnętrznych południowych 
Wykonanie okładziny schodów masą lastryko - 26,250m2
Wykonanie okładziny powierzchni płaskich masą lastryko-spocznik - 13,825m2

Wykonanie okładziny belek policzkowych  lastryko - 3,285m2
Montaż balustrady schodowej - 15,400m
 
Remont schodów zewnętrznych północnych

Wykonanie okładziny schodów masą lastryko - 12,420m2
Wykonanie okładziny powierzchni płaskich masą lastryko-spocznik - 11,730m2

Wykonanie okładziny belek policzkowych  lastryko - 0,81m2
Montaż balustrady schodowej - 6,400m
Wykonanie rusztu i montaż paneli z blachy powlekanej -19,66m2

Obudowa lukarn - 5,00 sztuk
Wykonanie rusztu na konstrukcji drewnianej   i montaż paneli z blachy powlekanej - 24,000m2
Montaż okien PCV - 1,440m2
Obróbki blacharskie - 29,100m
Montaż desek czołowych - 20,000m
Montaż rynien dachowych - 20,000m
Docieplenie stropu nad parterem
Izolacja z folii polietylenowej - 327,705m2
Wykonanie izolacji z płyt styropianowych - 327,705m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej- 327,705m2
Roboty sanitarne
Wykonanie rurociągu wodociągowego o śr. nom. 15mm stalowego - 21,00m
Montaż wodociągów z PCW o śr. 50cm - 4,50m
Montaż kompaktów - 3,00 kpl
Montaż umywalek porcelanowych - 2,00 szt.
Kabiny natryskowe do kąpieli - 1,00 kpl.

 

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w Wólce Husińskiej - roboty elektryczne.


 Wyposażenie tablicy w sali komputerowej - 1,00 kpl.
Wyposażenie tablicy na korytarzu świetlicy - 1,00 kpl.
Oprawy i osprzęt  w Sali komputerowej, w siłowni, w świetlicy, w magazynku, w korytarzu, w łazience
Montaż opraw świetlówkowych - 4 kpl. - 19,00 szt.
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - 22,00 szt.
Oprawy halogenowe na zewnątrz budynku
Oprawy oświetleniowe przykręcane halogenowe - 3,00 kpl 

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w Wólce Husińskiej -
Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacją gazową i zbiornikiem gazu płynnego.

Instalacja zbiornika i przyłącze gazowe i ogrodzenie

Fundamenty pod maszyny -4,800m2
Ogrodzenie z siatki wys. 2m - 33,600m
Wrota z furkami wys. 1,8m - 2,00 kpl
 
Instalacja gazowa

Rurociągi stalowe  o średnicy 25mm - 12,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm - 4,00m
Rurociągi stalowe p średnicy 15mm - 5,00m

Instalacja c.o.

Grzejniki stalowe dwupłytowe długość do 1600mm - 13,00szt.
Rury przyłączne do grzejników - 13,00kpl
Rurociągi stalowe o średnicy 25mm - 34,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm - 52,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 15mm - 161,00m
Podłączanie kotła
Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW z zamkniętą komorą spalania - 1,00 szt.
Montaż systemu spalinowego = 1,00 m2
Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm3 - 2,00 szt.
Roboty elektryczne i AKPIA
Montaż regulatora  - szt. 1,00
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - 5,000m
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża - 1,000szt.

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w miejscowości Wólka Husińska. Elementy małej architektury.


Podejście do budynku świetlicy
Obrzeża betonowe - 6,000m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm  - 2,500m2
Ogrodzenie  terenu przy budynku świetlicy
Obsadzenie słupków ogrodzeniowych - szt. 36,000szt.
Osadzenie odkosów dla słupków narożnych ogrodzenia - 6,000szt.
Montaż pustaka do podmurówki betonowej - 36,000 elem.
Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5m na słupkach stalowych - 73,000m
Montaż furtki - 1,00 szt.
Montaż bramy wysokości 2,00m - 1 kpl.
Montaż stojaka na rowery i ławek
Montaż stojaka pięciostanowiskowego na rowery - 1,00 szt.
Montaż ławek betonowych  - 4,00 szt.
Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki - 2,000szt.
Urządzenie placu zabaw dla dzieci
Montaż huśtawki 2 osobowej stalowej - 1,00szt.
Montaż huśtawki wagowej stalowej - 1,00szt.
Montaż karuzeli krzyżowej 4 ramiennej - 1,00szt.
Montaż zjeżdżalni stalowej - 1,00 szt.
Montaż ławki stalowej z oparciem - 2,00szt.
Montaż piaskownicy betonowej - 1,00szt.
Montaż bujaczków na sprężynie - 2,00szt.
Montaż kosza na smieci - 2,00szt.
Ustawienie combiflorów betnowych - 8,00szt.
Montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - 1,00szt.
Ogrodzenie placu zabaw
Osadzenie słupków ogrodzeniowych do paneli - 27,00szt.
Montaż furtki - 1,00 szt.
Montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki - 27,00 elementów.
Montaż prefabrykowanych  elementów podmurówki betonowej - 28,00 elementów.
Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych - 28,00szt.
Rekultywacja płyty boiska do piłki nożnej
Rekultywacja płyty boiska o powierzchni - 700.00 m2

Oświetlenie ciągu pieszego w miejscowości Wólka Husińska


Ułożenie rur osłonowych DVK-50 - 50,00m
Układanie kabli YAKY 4X25 - 50,00m
Układanie kabli YAKY 4X25 w rowach kablowych - 235,00m
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 10,00szt.
Montaż urządzenia rozdzielczego szafy - 1,00 szt.
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 10,00szt.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt w m. Wólka Husińska w km 4+570,00  - 5+229,00. Odcinek w km 4+991,00 do km 4+570,00

Roboty przygotowawcze: usuniecie ziemi o grubości do 10cm - 708,00m2, montaż rur osłonowych - 13,00m
Roboty ziemne: Roboty ziemne - 109,00m3, 
Roboty odwodnieniowe: Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i wodociągowych - 3,00szt.
Podbudowy: Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm - 330,60m2  Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm pod zjazdy - 18,00m2.Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm .
Nawierzchnie: Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm  - 18,00m2. Krawężniki betonowe 15X30cm - 44,00m2. Obrzeża betonowe o wym. 30X8cm. Chodniki z kostki brukowej gr. 6cm szarej - 198,40m2, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm kolorowej - 132,20m2.
 
Roboty wykończeniowe:
Przepusty rurowe pod chodnikiem rury betonowe fi 60cm - 19,00m, zakończenia kołnierzowe 7,80m.
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „KRATA" mała 60X40X10cm skarp -32,00m2
Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi typu korytkowego 15X50X60cm - 20,00m.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2,00szt.
Pionowe znaki drogowe - szt.2.
 

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości Stara Huta


Elewacja
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach - 299,800m2
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekko - mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 204,800m2
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi  - 25,900m2
Ocieplenie cokołu budynku metodą lekko - mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 56,200m2.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Wykucie z muru stolarki drewnianej
Montaż  okien z PCV o powierzchni do 2,00m2 - 3,395m2
Montaż okien o powierzchni ponad 2,50m2 - 26,600m2
Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych - 3 szt. - 10,730m2
Ścianki działowe, nadproża drzwiowe i stolarka wewnętrzna
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - 15,600m
Wykonanie ścianek działowych na podwójnych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym płytami gipsowo-kartonowymi - 40,555m2
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 11,340m2
Montaż drzwi aluminiowych z ościeżnicą - 4,350m2
Montaż kabin sanitarnych - 2 szt.
Sufity podwieszane, renowacja sufitu z boazerii, wentylacja, ocieplenie stropu.
Wykonanie okładziny gipsowo-kartonowej na suficie - 84,906m2
Oczyszczenie i lakierowanie boazerii na suficie - 208,468m2
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż rury typu S w obudowie z płyty OSB - 9,420m2
Ocieplenie stropu wełna mineralną - 344,000m2
Posadzki i podłogi
Wykonanie ławy fundamentowej - 1,347m3
Wykonanie ścianek -8,980m2
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej- 17,960m2
Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 48,649m2
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - 3,243m3
Izolacja z foli polietylenowej, wykonanie izolacji z płyt styropianowych, wykonanie posadzki cementowej oraz przyklejenie terakoty - 32,432m2
Wykonanie podłogi drewnianej, wraz z ocyklinowaniem i malowaniem  -212,833m2
Malowanie i wykańczanie ścian
Malowanie ścian farbami emulsyjnymi -392,530m2
Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego - 65,310m2
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - 57,056m2
Roboty sanitarne
Rurociągi stalowe ocynkowane fi 15-25 - 18,50m
Montaż rurociągów PCV fi 50mm - 8,0m
Montaż kompaktów - 2,00 szt.
Montaż umywalek - 2,00 szt.
Montaż termy elektrycznej  150 litrów - 1,00 kpl
Roboty zewnętrzne
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych - 81,00m
Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6cm - 70,00m2
Wykonanie okładziny kamiennej schodów - 27.188m2
Ławy fundamentowe - 1,008m2
Ściany betonowe gr. 20cm -1,600m2

Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości Stara Huta - elementy małej architektury

Urządzenie placu zabaw dla dzieci
Montaż huśtawki 2 osobowej stalowej o wysokości 2,4m - 1,00 szt., huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa - 1,00 szt., karuzela krzyżowa 4 ramienna - 1,00 szt., zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m - 1,00 szt., piaskownica z prefabrykatów betonowych - 1,00 szt., bujak na sprężynie: motor - 1,00 szt., bujak na sprężynie: samochód - 1,00 szt., ławka parkowa z oparciem - 2,00 szt.,  kosz na śmieci - 2,00 szt., regulamin korzystania z placu zabaw - 1,00 szt. ogrodzenie placu zabaw: metalowe panele wraz ze słupkami -panele 33,00 szt., słupki 32,00 szt., furtka wejściowa wraz ze słupkami - 1,00 szt.
 
Ukształtowanie terenu

Roboty ziemne - 62,5m3
Plantowanie powierzchni i humusowanie skarp - 625m2

Altana ogrodowa
Montaż altany ogrodowej - 1 szt.
Ustawienie obrzeży betonowych - 15m
Ułożenie kostki brukowej - 16,24m2

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOSTAWY

Dostawa wyposażenia do świetlicy w Wólce Husińskiej.

Projektor multimedialny - 1 szt., Ekran -1 szt., kuchnia gazowa - 1 szt., meble komputerowe - 5 szt., stół do tenisa - 1 szt., stół bilardowy - 1 szt., Bieżnia - 1 szt., rower treningowy - 1 szt., atlas 6-stanowiskowy - 1 szt., ławka treningowa 1  - 1 szt., ławka treningowa 3 - 1 szt., Zestaw hantli - 3 szt., grył łamany - 2 szt., grył prosty - 2 szt., zestaw hantli lekkich - 2 szt., obciążenie 1,25kg - 6  szt., obciążenie 2,5kg - 6 szt., obciążenie 5 kg -6 szt., obciążenie 10,0kg - 8 szt., obciążenie 20kg - 10szt. meble gastronomiczne - szafka ścienna - 2 szt., komoda - 1 szt., barek kuchenny - 1 szt., biurko do czytelni na 2 osoby - 4 szt., regał odkryty - 3 szt., regał zakryty - 1 szt., krzesło do czytelni - 8 szt.


Dostawa  wyposażenia do świetlicy w Starej Hucie.

Komputer stacjonarny- 5 szt., monitor 5 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., projektor multimedialny - 1 szt., ekran - 1szt., kuchnia gazowa - 1 szt., meble komputerowe - 5 szt., stół do tenisa - 1 szt., stół bilardowy -1 szt., bieżnia - 1 szt., rower treningowy - 1 szt., atlas 6 - stanowiskowy - 1 szt., ławka treningowa 1 - 1 szt., ławka treningowa 3 - 1 szt., zestaw hantli - 3 szt., grył łamany - 2 szt., grył prosty - 2 szt., zestaw hantli lekkich - 2 szt., obciążenie 1,25kg - 6 szt., obciążenie 2,5kg - 6 szt., obciążenie 5 kg - 6 szt., obciążenie 10,0kg - 8 szt., obciążenie 20,0kg - 10szt.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

45 212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów
budowlanych
45 400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45 333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
37 440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
30 213000-5 Komputery osobiste
39 134000-0 Meble komputerowe
45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45 112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45 316 110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45 314 310-7 Układanie kabli
45 112 100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
37 500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 30 kwietnia 2012r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 


 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Część zamówienia nr 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, remontem lub przebudową  obiektów kubaturowych. Wartość każdej  wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 230 000 zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 2.Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego lub mebli biurowych lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych. Wartość każdej z wykonanych dostaw nie może być mniejsza niż 21 000 zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Część zamówienia nr 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- rusztowania ramowe do prowadzenia robót związanych z ociepleniem budynków  - 50 m2
- betoniarka wolnospadowa o pojemności nie mniejszej niż 150 litrów - 1 szt.
-zagęszczarka mechaniczna do układania kostki brukowej  - 1 szt.
- piła do cięcia kostki brukowej - 1 szt.
- koparka podsiębierna - 1 szt.
Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Część zamówienia nr 1.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi udokumentować: dysponowanie
osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-drogowej
 Wyżej wymienione osoby będą sprawowały funkcję kierowników budów - roboty budowlane realizowane będą w oparciu o kilka pozwoleń na budowę. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoby odpowiedzialne za pełnienie funkcji technicznych na budowie w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będą przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osoby do wykonania zamówienia.
 Warunek uznaje się również za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego uprawnieniami.
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


      
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł.
Wykonawca przedkłada dokument w części zamówienia nr 1.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 

W części zamówienia nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;


W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  (W/w dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 1)

(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, remontem lub przebudową  obiektów kubaturowych. Wartość każdej wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 230 000 zł brutto).

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (W/w dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 2).


(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego lub mebli biurowych lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych. Wartość każdej z wykonanych dostaw nie może być mniejsza niż 21 000 zł brutto).

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; (W/w Dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 1).
(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi i narzędziami:
- rusztowania ramowe do prowadzenia robót związanych z ociepleniem budynków - 50 m2
- betoniarka wolnospadowa o pojemności nie mniejszej niż 150 litrów - 1 szt.
-zagęszczarka mechaniczna do układania kostki brukowej  - 1 szt.
- piła do cięcia kostki brukowej - 1 szt.
- koparka podsiębierna - 1 szt.)

(W/w dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 1)


4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (W/w Dokument Wykonawca przedkłada w części zamówienia nr 1).


(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-drogowej).


5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (W/w Dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 1).


(Wykonawca składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)


6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(W/w Dokument Wykonawca przedkłada w części  zamówienia nr 1).


(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł).
W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.
 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


8) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.


Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą zostać wprowadzone w  umowie na wykonanie robót budowlanych i mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej jednego miesiąca w sezonie budowlanym. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.


14. Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 2011-09-27. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.


Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Operacja pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska"  finansowana jest w ramach działania 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00451-6922-UM0300457/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na Lata 2007 - 2013 z dnia 23 grudnia 2010r. 

21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  243231- 2011   w dniu 2011.09.12.


22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                                           Burmistrz Krasnobrodu
                                                        mgr Wiesław CHMIELOWIEC


Goganet