Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

                         Krasnobród dnia 2011-09-08


Znak sprawy   RGGKiI  271.11.2011

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl


2. Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:
1) Remont bieżący budynku Zespołu Szkól Podstawowych w Krasnobrodzie.
2) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012\\\".
Adres inwestycji: Gmina Krasnobród miasto Krasnobród, ul. Lelewela - na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2187/6, 2185 i 2188/2.
3) Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska.
4) Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  im. Armii Krajowej w Kaczórkach - etap III.


prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:

1) REMONT BIEŻĄCY BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KRASNOBRODZIE.


ZAKRES RZECZOWY NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  - Remont bieżący budynków ZSP w Krasnobrodzie. 
Remont bieżący w segmentach C,G,E i łączniku H2.
Wymiana okien i drzwi
Okna i drzwi balkonowe PVC - 88,70m2
Okna PVC m2 -51,23m2
Drzwi i okna balkonowe PVC - 5,3m2
Drzwi Al. Zewnętrzne  2 skrzydłowe - 23,9m2

Ocieplenie ścian

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekka-mokrą i wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - 1 799,3m2.
Wypełnienie powierzchni ścian szczytowych płytami styropianowymi - 44,52m2
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - 3 700,00szt.
Ocieplenie ościeży szer. 30cm z gazobetonu - 375,9m2.
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 184,85m2.
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - 284,0m2.
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - już ocieplonych - 85,9m2.
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (tynk wzmocniony) - 151,9m2.
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowego z tynku wzmocnionego wykonanego ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  - 151,9m2
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - 1003,8m.
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - 91,7m2.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - 195,4m2.
Malowanie 2 krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - 329,54m2.
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 34,72m2 .
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowej z tynku z suchej mieszanki - 34,72m2 .

Cokół

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 123,4m2.
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą- 34,72m2.
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki - 44,81m2.
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - 20,14m2.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - 20,75m2.
Przyklejenie jednej warstwy siatki  na ścianach - 123,4m2 .
Wykonanie  cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej - 122,0m2 .
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą - ocieplenie ościeży - 25,8m2 .
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej na ościeżach - 23,6m2.

Wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej nad wejściem - powierzchnia zadaszenia 4,2m2

Pozostałe roboty

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą 31,61m2 
Przyklejenie jeden warstwy siatki na ścianach - 62,43m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki - 65,17m2.
Wykonanie chodnika z płyt betonowych 50X50X7cm na podsypce cementowo - piaskowej - 15,24m2 .
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa 1 warstwa - 55,1m2.
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - 12,03m2.
Ściany podziemia z elementów TeknoAmerBlok, ściany z bloczków fundamentowych o grub. 24cm - 25,4m2.
Cokoły nakrywa - 44,2m
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - 3,6m3.

Opaski i chodniki

Obrzeża betonowe 20X6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 474,5m.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowej - 432,1m2.
Ścieki z elementów betonowych  - 25,0m

2) WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012\\\".
Adres inwestycji: Gmina Krasnobród miasto Krasnobród, ul. Lelewela - na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2187/6, 2185 i 2188/2.

ZAKRES RZECZOWY NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  - BOISKO ORLIK.


a)  Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m); podbudowa przepuszczalna; nawierzchnia do piłki nożnej; sztuczna trawa; obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska; wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach  - 2 sztuki;- siatki do bramek -  2 sztuki
b) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
* 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa przepuszczalna
* nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa
* wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy      - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm   - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości       - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach     - 2 sztuki
* wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)    - 2 sztuki
- siatka do siatkówki         - 1 sztuka
c) Ogrodzenie terenu
d) Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m.
e) Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.
f) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
g)  Budowa budynku sanitarno-szatniowego

3) ODNOWA CENTRUM WSI STARA HUTA I WÓLKA HUSIŃSKA.

ZAKRES RZECZOWY NADZOROWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska.

a) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w miejscowości Wólka Husińska - roboty wykończeniowe.
Ścianki działowe
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - 12,238m2
Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe przeciwpożarowe - 1,89m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne -9,600m2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe - 5,400m2
Okładziny ścian i posadzki
Ułożenie ścian płytkami szkliwionymi -47,14m2, ułożenie terrakoty na posadzkach -9,91m2
Wykonanie cokolika z płytek ceramicznych - 100,6m
Obsadzenie podokienników - 9,00 szt.
Malowanie
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 577,060m2
Elewacja i opaska chodnikowa
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 217,900m2
Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - 217,900m2
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi - 26,790m2
Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - 53,850m2
Wykonanie wyprawy elewacyjnej -tynk mozaikowy na cokole - 53,850m2
Ustawienie obrzeży betonowych 30X8cm - 56,50m
Ułożenie kostki brukowej gr. 6cm - 11,50m2
Remont schodów zewnętrznych południowych 
Wykonanie okładziny schodów masą lastryko - 26,250m2
Wykonanie okładziny powierzchni płaskich masą lastryko-spocznik - 13,825m2
Wykonanie okładziny belek policzkowych  lastryko - 3,285m2
Montaż balustrady schodowej - 15,400m
Remont schodów zewnętrznych północnych
Wykonanie okładziny schodów masą lastryko - 12,420m2
Wykonanie okładziny powierzchni płaskich masą lastryko-spocznik - 11,730m2
Wykonanie okładziny belek policzkowych  lastryko - 0,81m2
Montaż balustrady schodowej - 6,400m
Wykonanie rusztu i montaż paneli z blachy powlekanej -19,66m2
Obudowa lukarn - 5,00 sztuk
Wykonanie rusztu na konstrukcji drewnianej   i montaż paneli z blachy powlekanej - 24,000m2
Montaż okien PCV - 1,440m2
Obróbki blacharskie - 29,100m
Montaż desek czołowych - 20,000m
Montaż rynien dachowych - 20,000m
Ocieplenie stropu nad parterem
Izolacja z folii polietylenowej - 327,705m2
Wykonanie izolacji z płyt styropianowych - 327,705m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej- 327,705m2
Roboty sanitarne
Wykonanie rurociągu wodociągowego o śr. nom. 15mm stalowego - 21,00m
Montaż wodociągów z PCW o śr. 50cm - 4,50m
Montaż kompaktów - 3,00 kpl
Montaż umywalek porcelanowych - 2,00 szt.
Kabiny natryskowe do kąpieli - 1,00 kpl.


b) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w Wólce Husińskiej - roboty elektryczne.
Wyposażenie tablicy w sali komputerowej - 1,00 kpl.
Wyposażenie tablicy na korytarzu świetlicy - 1,00 kpl.
Oprawy i osprzęt  w Sali komputerowej, w siłowni, w świetlicy, w magazynku, w korytarzu, w łazience
Montaż opraw świetlówkowych - 4 kpl. - 19,00 szt.
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych - 22,00 szt.
Oprawy halogenowe na zewnątrz budynku
Oprawy oświetleniowe przykręcane halogenowe - 3,00 kpl 

c) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w Wólce Husińskiej -
Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacją gazową i zbiornikiem gazu płynnego.
Instalacja zbiornika i przyłącze gazowe i ogrodzenie
Fundamenty pod maszyny -4,800m2
Ogrodzenie z siatki wys. 2m - 33,600m
Wrota z furkami wys. 1,8m - 2,00 kpl
Instalacja gazowa
Rurociągi stalowe  o średnicy 25mm - 12,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm - 4,00m
Rurociągi stalowe p średnicy 15mm - 5,00m
Instalacja c.o.
Grzejniki stalowe dwupłytowe długość do 1600mm - 13,00szt.
Rury przyłączne do grzejników - 13,00kpl
Rurociągi stalowe o średnicy 25mm - 34,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 20mm - 52,00m
Rurociągi stalowe o średnicy 15mm - 161,00m
Podłączanie kotła
Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW z zamkniętą komorą spalania - 1,00 szt.
Montaż systemu spalinowego = 1,00 m2
Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm3 - 2,00 szt.
Roboty elektryczne i AKPIA
Montaż regulatora  - szt. 1,00
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - 5,000m
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża - 1,000szt.

d) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę i garaż OSP w miejscowości Wólka Husińska. Elementy małej architektury
Podejście do budynku świetlicy
Obrzeża betonowe - 6,000m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6cm  - 2,500m2
Ogrodzenie  terenu przy budynku świetlicy
Obsadzenie słupków ogrodzeniowych - szt. 36,000szt.
Osadzenie odkosów dla słupków narożnych ogrodzenia - 6,000szt.
Montaż pustaka do podmurówki betonowej - 36,000 elem.
Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5m na słupkach stalowych - 73,000m
Montaż furtki - 1,00 szt.
Montaż bramy wysokości 2,00m - 1 kpl.
Montaż stojaka na rowery i ławek
Montaż stojaka pięciostanowiskowego na rowery - 1,00 szt.
Montaż ławek betonowych  - 4,00 szt.
Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki - 2,000szt.
Urządzenie placu zabaw dla dzieci
Montaż huśtawki 2 osobowej stalowej - 1,00szt.
Montaż huśtawki wagowej stalowej - 1,00szt.
Montaż karuzeli krzyżowej 4 ramiennej - 1,00szt.
Montaż zjeżdżalni stalowej - 1,00 szt.
Montaż ławki stalowej z oparciem - 2,00szt.
Montaż piaskownicy betonowej - 1,00szt.
Montaż bujaczków na sprężynie - 2,00szt.
Montaż kosza na smieci - 2,00szt.
Ustawienie combiflorów betnowych - 8,00szt.
Montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - 1,00szt.
Ogrodzenie placu zabaw
Osadzenie słupków ogrodzeniowych do paneli - 27,00szt.
Montaż furtki - 1,00 szt.
Montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki - 27,00 elementów.
Montaż prefabrykowanych  elementów podmurówki betonowej - 28,00 elementów.
Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych - 28,00szt.
Rekultywacja płyty boiska do piłki nożnej
Rekultywacja płyty boiska o powierzchni - 700.00 m2

e) Oświetlenie ciągu pieszego w miejscowości Wólka Husińska
Ułożenie rur osłonowych DVK-50 - 50,00m
Układanie kabli YAKY 4X25 - 50,00m
Układanie kabli YAKY 4X25 w rowach kablowych - 235,00m
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 10,00szt.
Montaż urządzenia rozdzielczego szafy - 1,00 szt.
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 10,00szt.

f) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt w m. Wólka Husińska w km 4+570,00  - 5+229,00. Odcinek w km 4+991,00 do km 4+570,00

Roboty przygotowawcze: usuniecie ziemi o grubości do 10cm - 708,00m2, montaż rur osłonowych - 13,00m
Roboty ziemne: Roboty ziemne - 109,00m3, 
Roboty odwodnieniowe: Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych i wodociągowych - 3,00szt.
Podbudowy: Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm - 330,60m2  Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm pod zjazdy - 18,00m2.Podbudowa z kruszywa łamanego pod zjazdy grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm .
Nawierzchnie: Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm  - 18,00m2. Krawężniki betonowe 15X30cm - 44,00m2. Obrzeża betonowe o wym. 30X8cm. Chodniki z kostki brukowej gr. 6cm szarej - 198,40m2, chodniki z kostki brukowej gr. 6cm kolorowej - 132,20m2.
 Roboty wykończeniowe:
Przepusty rurowe pod chodnikiem rury betonowe fi 60cm - 19,00m, zakończenia kołnierzowe 7,80m.
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „KRATA\\\" mała 60X40X10cm skarp -32,00m2
Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi typu korytkowego 15X50X60cm - 20,00m.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2,00szt.
Pionowe znaki drogowe - szt.2.
 

g) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości Stara Huta- roboty remontowe.
Elewacja
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach - 299,800m2
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekko - mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 204,800m2
Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi  - 25,900m2
Ocieplenie cokołu budynku metodą lekko - mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 56,200m2.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
Wykucie z muru stolarki drewnianej
Montaż  okien z PCV o powierzchni do 2,00m2 - 3,395m2
Montaż okien o powierzchni ponad 2,50m2 - 26,600m2
Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych - 3 szt. - 10,730m2
Ścianki działowe, nadproża drzwiowe i stolarka wewnętrzna
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - 15,600m
Wykonanie ścianek działowych na podwójnych rusztach metalowych z pokryciem obustronnym płytami gipsowo-kartonowymi - 40,555m2
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 11,340m2
Montaż drzwi aluminiowych z ościeżnicą - 4,350m2
Montaż kabin sanitarnych - 2 szt.
Sufity podwieszane, renowacja sufitu z boazerii, wentylacja, ocieplenie stropu.
Wykonanie okładziny gipsowo-kartonowej na suficie - 84,906m2
Oczyszczenie i lakierowanie boazerii na suficie - 208,468m2
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż rury typu S w obudowie z płyty OSB - 9,420m2
Ocieplenie stropu wełna mineralną - 344,000m2
Posadzki i podłogi
Wykonanie ławy fundamentowej - 1,347m3
Wykonanie ścianek -8,980m2
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej- 17,960m2
Wykonanie podkładu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 48,649m2
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - 3,243m3
Izolacja z foli polietylenowej, wykonanie izolacji z płyt styropianowych, wykonanie posadzki cementowej oraz przyklejenie terakoty - 32,432m2
Wykonanie podłogi drewnianej, wraz z ocyklinowaniem i malowaniem  -212,833m2
Malowanie i wykańczanie ścian
Malowanie ścian farbami emulsyjnymi -392,530m2
Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego - 65,310m2
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - 57,056m2
Roboty sanitarne
Rurociągi stalowe ocynkowane fi 15-25 - 18,50m
Montaż rurociągów PCV fi 50mm - 8,0m
Montaż kompaktów - 2,00 szt.
Montaż umywalek - 2,00 szt.
Montaż termy elektrycznej  150 litrów - 1,00 kpl
Roboty zewnętrzne
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych - 81,00m
Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6cm - 70,00m2
Wykonanie okładziny kamiennej schodów - 27.188m2
Ławy fundamentowe - 1,008m2
Ściany betonowe gr. 20cm -1,600m2

h) Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w miejscowości Stara Huta - elementy małej architektury

i) Urządzenie placu zabaw dla dzieci
Montaż huśtawki 2 osobowej stalowej o wysokości 2,4m - 1,00 szt., huśtawka wagowa stalowa 2 osobowa - 1,00 szt., karuzela krzyżowa 4 ramienna - 1,00 szt., zjeżdżalnia stalowa o wysokości h=0,98m - 1,00 szt., piaskownica z prefabrykatów betonowych - 1,00 szt., bujak na sprężynie: motor - 1,00 szt., bujak na sprężynie: samochód - 1,00 szt., ławka parkowa z oparciem - 2,00 szt.,  kosz na śmieci - 2,00 szt., regulamin korzystania z placu zabaw - 1,00 szt. ogrodzenie placu zabaw: metalowe panele wraz ze słupkami -panele 33,00 szt., słupki 32,00 szt., furtka wejściowa wraz ze słupkami - 1,00 szt.
 
j) Roboty związane z ukształtowaniem terenu

k) Altana ogrodowa
 
Montaż altany ogrodowej - 1 szt. o kształcie sześciokątnym o średnicy 5,00m wykonanej z drewna impregnowanego ciśnieniowo.

4) ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZÓRKACH - ETAP III.

Budowa oczyszczalni kontenerowej - 1 szt.
Wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę  na starej części obiektu szkoły.
Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą na starej części obiektu szkoły.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi.


Wykonawca (Inspektor nadzoru), któremu Zamawiający powierzy funkcję pełnienia nadzoru inwestorskiego, zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności wypełni obowiązki inspektora nadzoru wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.


6. Termin wykonania zamówienia;


Termin wykonania zamówienia - 30.06.2012r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;


Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej trzech usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją  robót budowlanych przy  budowie, remoncie lub przebudowie obiektów  kubaturowych lub dwóch usług  związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy budowie, remoncie lub przebudowie obiektów  kubaturowych i jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją  robót budowlanych przy  budowie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi udokumentować: dysponowanie
osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-drogowej
 Wyżej wymienione osoby będą sprawowały funkcję inspektorów nadzoru  inwestorskiego. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoby odpowiedzialne za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będą przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osoby wskazane do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osoby do wykonania zamówienia.
 Warunek uznaje się również za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego uprawnieniami.
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
 

8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi został wykonane lub są wykonywane należycie.

(Wykonawca winien udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej trzech usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją  robót budowlanych przy  budowie, remoncie lub przebudowie obiektów  kubaturowych i jednej usługi zwiazanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nadd realizacją robót budowlanych przy budowie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni)
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawca musi udokumentować: dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:
-  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: 
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-drogowej)
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
(Wykonawca składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)
  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.


9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.


10. Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy o wykonawstwo robót budowlanych lub konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych - robót dodatkowych, które mogą wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji zadań ujętych w umowach zasadniczych zawartych z wykonawcami.


14. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty można składać do dnia 16.09.2011r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;

22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.


15. Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Nie dotyczy


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy


18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nadzór inwestorski dla robot budowlanych w ramach operacji pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Stara Huta i Wólka Husińska\\\"  finansowany jest w ramach działania 313,322,323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy nr 00451-6922-UM0300457/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi\\\" objętego PROW na Lata 2007 - 2013 z dnia 23 grudnia 2010r. 


21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  278538 - 2011 -  w dniu 08.09.2011r.

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
                                            Burmistrz Krasnobrodu
                                                        mgr Wiesław CHMIELOWIEC

 

Pliki do pobrania


Goganet