Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków

Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na : na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami przydomowej biologiczno-mechanicznej Oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej dla Szkoły Podstawowej w m. Kaczórki gm. Krasnobród


Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród
Ul.3-go Maja 36
woj. LUBELSKIE
tel. : (0-84) 660-76-91, fax : (0-84) 660-76-91
www.krasnobrod.pl

1. Zakres usługi obejmuje:
Wykonanie projektu przydomowej  oczyszczalni ścieków BIO-ECO w technologii hybrydowej t.j. niskoobciążony osad czynny i zanurzone złoże biologiczne w pakietach..
2. Termin realizacji :
- do 22.09.2011r.
Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 3 lub pobrać ją ze strony internetowej www.krasnobrod.pl
3. Miejsce i termin składania ofert : Siedziba Zamawiającego, 19.08.2011r. godz. 10:00
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta na wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej  dla Szkoły Podstawowej w m. Kaczórki"

4. Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Zamawiającego, 19.08.2011r. godz. 10:05
5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania :
- Wojciech Wyszyński tel. (0-84) 660-76-91.

Pliki do pobrania


Goganet