Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach – etap II.

                            Krasnobród dnia 2011-07-15


Znak sprawy   RGGKiL  271 .10. 2011


                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl
2. Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j  w Kaczórkach - etap II.
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j  w Kaczórkach - etap II.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe j  w Kaczórkach - etap II.
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojnych - 18,56m3
Roboty ziemne
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km - 61,801m3
Fundamenty
Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych - 4,576m3
Fundamenty z cegieł pełnych budowlanych - 9,929m3
Tynki wewnętrzne II kategorii ścian i słupów - 67,440m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką -mokrą-przyklejanie płyt styropianowych grub. 10cm - 17,520m2
Ściany
Ściany o grubości 36cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego - 66,399m2
Ściany o grubości 24cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego - 11,192m2
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 46,400m
Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe - 2,220m3
Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych wieloprzewodowe - 0,816m3
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12cm - 35,862m2
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach - 3,600m3
Stropy
Betonowanie płyt stropowych zbrojonych- 2,294m3
Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych - 2,040m3
Betonowanie schodów prostych zbrojonych -3,790m3
Betonowanie płyt stropowych zbrojonych (zadeklowanie klatki schodowej) -1,478m3
Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych  - 3.337m3
Dach
Murłaty drewniane- 156m3, płatwie -0,039m3, krokwie -0,653m3, krokwie zwykłe - 0,824m3, jętki - 0,540m3.
Ołacenie połaci dachowych łatami - 99,100m2
Pokrycie dachu blachodachówką - 99,100m2
Obróbki blacharskie - 33,880m2
Rynny dachowe - 53,500m, rury spustowe 10,00m
Stolarka i ślusarka
Montaż okien PCV - 55,495m2, podokienniki z płyt PDF - 39,00m
Okna poddaszy połaciowe -9,828m2
Przegrody aluminiowe lub stalowe - 7,560m2, drzwi aluminiowe zewnętrzne -3,780m2, drzwi aluminiowe wewnętrzne -6,300m2
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne -35,50m2
Posadzki
Podkłady betonowe pod posadzki i podłogi - 23,570m3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki  - 235,700m2
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 242,240m2
Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - 55,880m2
Okładziny schodów z płytek kamionkowych - 38,272m2
Tynki wewnętrzne, malowanie
Tynki wewnętrzne III kategorii - 905,698m2
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii - 140,6m2
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - 989,500m2
Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych -203m2
Modernizacja poddasza
Montaż rusztu poziomego na konstrukcji drewnianej pod docieplenie - 149,620m2
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi (dwie warstwy)- 249,620m2
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - 83,775m2
Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych  - 417,170m2
Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów - 120,000m2
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania - 120,00m2.
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 113,880m2.
Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - 5,680m2.
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych -24,000m2
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi - 24,000m2
Elewacja
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. Wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem - 251,960m2 .
Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach - 14,637m2
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - 14,673m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -cokół - 64,750m2
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół - 64,75m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z tynku mozaikowego - 86,525m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 37,700m2
Podjazd dla niepełnosprawnych
Fundamenty z cegieł pełnych -15,000m3
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 10,000m2
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne -9,500m3
Okładziny schodów z płytek kamionkowych - 32,00m2
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Złącze licznikowe i wlz-ty, wyłącznik główny WG
Montaż tablicy rozdzielczej TG
Montaż tablicy rozdzielczej T2
Montaż tablicy rozdzielczej T3
Instalacja oświetlenia i gniazd 230V
Instalacja odgromowa

INSTALACJE SANITARNE
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie instalacji wodociągowej .
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie przekładki przyłącza gazu.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45215000-7, 4531000-3.

Zamawiający   nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia;
Termin wykonania zamówienia - 30 listopada 2011r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:
1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową  lub remontem obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej nie mniejszej niż 350m3 . Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 640 000 zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:
1. Samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton - 1 szt.
2. Ogrodzenie do wygrodzenia placu budowy - 1 kpl.
3. Betoniarka o poj. 250 litrów - 1 szt. 
4. Szalunki do wykonywania ław fundamentowych - 1 kpl.
5. Rusztowania - 1 kpl.
6. Agregat tynkarski - 1 szt. 
Wykonawca zobowiązany będzie podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
      W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.
      Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które uzyskały uprawnienia  budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
      Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
      Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową  lub remontem obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 350m3. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 640 000 zł brutto.).
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:
1. Samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton - 1 szt.
2. Ogrodzenie do wygrodzenia placu budowy - 1 kpl.
3. Betoniarka o poj. 250 litrów - 1 szt. 
4. Szalunki do wykonywania ław fundamentowych - 1 kpl.
5. Rusztowania - 1 kpl.
6. Agregat tynkarski - 1 szt.  )
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
      (Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
(wykonawca składa stosowne oświadczenie wg wzoru załączonego przy SIWZ)
5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł).
W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.
 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.
9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
10. Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiany mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej jednego miesiąca w sezonie budowlanym. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności obowiązek  przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających  zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania kontraktu spoczywa na Wykonawcy.
14. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty można składać do dnia 01.08.2011r. do godziny 13:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród;
ul. 3 Maja 36.
15. Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Nie dotyczy
17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy
18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
Nie dotyczy
21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  201176 - 2011 -  w dniu 2011-07-15.
22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.
 
                                 Burmistrz Krasnobrodu
                                 mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet