Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto.

                                           Krasnobród 2011-07-12

Nr sprawy  IN 271.9.2011


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

 

    W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie dla Gminy Krasnobród podstrony internetowej umożliwiającej wysyłanie e-kartek (kartek elektronicznych)  promujących projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie".

CPV- 72413000-8 

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji (w sprawie zawarcia umowy)
 lub Małgorzata Brodziak - Inspektor ds. Informatycznych (w sprawach informatycznych)
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl 

 

4) Termin realizacji zamówienia;

Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia: 30 sierpnia 2011r. 

 

5) Rodzaj zamówienia;
 
usługi

 

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Gminy Krasnobród podstrony internetowej umożliwiającej wysyłanie e-kartek promujących projekt wspófinansowywany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie".
1. Podstrona ma uruchamiać się przyciskiem (wyślij e-kartkę) ze strony internetowej WWW.krasnobrod.pl posiadanej przez Gminę Krasnobród.
2. Na  podstronie Wykonawca umieści cztery rodzaje e-kartek przedstawiających zbiornik wodny (zalew) w Krasnobrodzie w różnych ujęciach w tym z istniejącą infrastrukturą (molo i zjeżdżalnia). Wykonawca zdjęcia może wykonać samodzielnie lub zamówić zdjęcia z zasobów  Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
3. Podstrona do generowania e-kartek ma umożliwiać generowanie korespondencji w sposób jasny i łatwy dla nadawcy. Adresat ma mieć możliwość łatwego odczytania wysłanej e-kartki z posiadanej przez siebie skrzynki pocztowej.
4. E-kartki  muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji:
logo Unii Europejskiej, logo Programu Regionalnego,  herbem Województwa Lubelskiego oraz nazwą projektu współfinansowanego ze środków UE.
5. Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do zaktualizowania do końca czerwca 2012r.  podstrony do wysyłania e-kartek o cztery kolejne ujęcia zmodernizowanych zbiorników wodnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą które obecnie znajdują się w fazie realizacji. Wykonawca zdjęcia może wykonać samodzielnie lub zamówić zdjęcia do wykorzystania z zasobów Krasnobrodzkiego Domu Kultury.


 
 8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Kryterium cena - waga tego kryterium - 80%
Kryterium rozwiązań graficznych i wizualnych np. zmiany szaty graficznej w zależności od pory roku - 20%


 
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 21.07.2011r. do godziny 10:30  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.  


 
10) ) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

 Zamówienie jest współfinansowane  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki i dotyczy promocji Projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie".

 

                                                 Burmistrz Krasnobrodu

                                                                 mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet