OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 euro netto.

                                                     Krasnobród 2011-07-08
RGGKiL.271.08.2011


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

    W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:


Dostawę projektu budowlano-wykonawczego zadania: Budowa garażu jednostanowiskowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie (działka nr ew. gruntów 521/5 ).

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl 

 

4) Termin realizacji zamówienia;


Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia: cztery miesiące od daty podpisania umowy.  

 

5) Rodzaj zamówienia;


 dostawy

 

6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektu budowlano-wykonawczego zadania: Budowa garażu jednostanowiskowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie (działka nr ew. gruntów 521/5 ).
Dokumentację budowlano-wykonawczą należy opracować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prac projektowych stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot umowy zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach:

1. Projekt budowlano-wykonawczy - 5 egzemplarzy.
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót  -  2 egzemplarze.
3. Kosztorys ofertowy -  2 egzemplarz.
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egzemplarz.
5. Informacja o potrzebie opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 4 egzemplarze.
6. Dokumentacja budowlana, wykonawcza oraz kosztorysowa w wersji cyfrowej (skanowana) -1 egzemplarz.


 8) Kryteria oceny ofert;


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 18.07.2011r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.  
 

                                       Burmistrz Krasnobrodu

                                  mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet