Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczajacej 14 000 euro netto.

                                   Krasnobród 2011-06-03


Nr sprawy IN 271.05.2011

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania  wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie remontów dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową z grysami w gminie Krasnobród w roku 2011.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl

4) Termin realizacji zamówienia;

Remonty masą 30 dni od daty podpisania umowy
Remonty emulsją asfaltową z grysami - 60 dni od daty podpisania umowy
 
5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Wykonanie remontów dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco w miejscowościach położonych na terenie gminy Krasnobród:
   1) Hutków
   2) Zielone
   3) Majdan Mały
   4) Kaczórki
   5) Krasnobród
 Zakres robót:
- Masa asfaltowa bez ramowania - około 20 ton;
- Emulsja z grysami - 10m3  grysów w remonterze PATCHER

      Zamawiający wymaga, aby masa mineralno-asfaltowa wyprodukowana została w wytwórni mas. Nie dopuszcza się użycia do remontów masy wytworzonej z odpadów asfaltowych w recyklerze. Podany prognozowany zakres robót remontowych  przewidywanych do zamówienia przez gminę Krasnobród w 2011r. posiada charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zakresu wyszczególnionego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej w oryginale należy przesłać pocztą do dnia 09.06.2011r. do godziny 10:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

 

                                                      Burmistrz Krasnobrodu

                                                                     mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet