Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

                                                     Krasnobród 2011-05-23


Nr sprawy  IN 271.4.2011


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO


    W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę programu funkcjonalno - użytkowego celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II".

CPV 74222000-1
 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji 
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl 

4) Termin realizacji zamówienia;

Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia: 40 dni od daty  podpisania umowy.

5) Rodzaj zamówienia;
 
dostawy

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu funkcjonalno-użytkowego.
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest opracowywany celem przeprowadzenia zamówienia publicznego dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie - etap II".

Program funkcjonalno użytkowy należy opracować zgodnie z Założeniami ogólnymi do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w czterech egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna skanowana).


 8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%


              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 01.06.2011r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.   
 

 

10) ) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

 Zamówienie dotyczy Projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie etap II", który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.

 

                                                    Burmistrz Krasnobrodu

                                                   mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet