ZAMÓWIENIE O RÓWNOWARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 euro netto.

                                        Krasnobród 2011-05-16

Nr sprawy IN 271.3.2011


  
                              OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
                  W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


     W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego.
Wykonanie przebudowy podejścia do punktu widokowego w Krasnobrodzie (etap I).
Dostawa i montaż dużej lunety obserwacyjnej.


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950-368-701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
 e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 www.krasnobrod.pl  

4) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

5) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Wykonanie przebudowy podejścia do punktu widokowego w Krasnobrodzie.

1) Wykonanie stopni z płyt kamiennych „ławek" wtapianych w podłoże gruntowe.
Stopnie wykonane płyt kamiennych, nieregularne o wymiarach min. 50 X 50cm, z wapienia twardego tzw. ławki gr. min 10cm przelane zaprawą cementową pomiędzy płytami, układ dostosowany do warunków miejscowych i układu skarpy.
Kamień na stopnie zagruntowany środkiem przeciwwilgociowym i przeciwgrzybicznym.
Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. min 10cm (mieszanka cementowo - piaskowa 1:2)
- wyrobić spadki poprzeczne dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni schodów ( minimum 1%) oraz spadki podłużne na utwardzeniach, aby nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników obiektu
Szerokość ciągu pieszego utwardzonego zróżnicowana od 1,80m do 2,40m, wysokość maksymalna stopnia - 19cm.
2) Wykonanie platformy spocznikowej pomiędzy podstawą a szczytem skarpy, poprzez wyrównanie terenu.
 (Powierzchnia utwardzeń dojścia - 180,00m2,).
3) Wyrównanie i obrobienie skarpy przy utwardzeniach z usunięciem gruntu i skał zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ścieżki.

Budowa balustrady i oświetlenia schodów nie wchodzi w zakres I etapu przebudowy podejścia do punktu widokowego. Elementów tych nie należy wyceniać w ramach ceny ofertowej.


  Dostawa i montaż dużej lunety obserwacyjnej.

Luneta obserwacyjna ma charakteryzować się  dużą odpornością na akty wandalizmu. Ustawiona ma być docelowo na  statywie metalowym i przytwierdzona do stropu obiektu w sposób trwały uniemożliwiający jej demontaż. Korpus lunety w całości wykonany z metalu. Średnica obiektywu nie mniejsza niż 100mm.  Obiektyw ma zapewniać dużą jasność powierzchniową. Luneta ma być przystosowana do ustawienia na tarasach widokowych i prowadzenia obserwacji dalekich obiektów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45200000-9, 45100000-8, 38630000-0                      

7) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              

8) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy złożyć w oryginale do dnia  25.05.2011r.  do godziny 10:00 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.

 

9)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 

      Projekt pod nazwą: Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego o numerze 
21/09-WND-RPLU.07.01.00-06-084/09 realizowany na podstawie umowy z dnia 14.10.2010r. nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-084/09-00-0416 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Józefów (Lidera projektu), 23-460 Józefów, ul. Kościuszki 37. Projekt  Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

                                                                               

                                                           Burmistrz Krasnobrodu

                                                     mgr Wiesław CHMIELOWIEC 

Pliki do pobrania


Goganet