Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej na zadania dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu

Zarządzenie Nr 31/2011

Burmistrza  Krasnobrodu

z dnia 29  kwietnia 2011  roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej  na zadania  dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego .

            Na  podstawie  art. 30 ust.1  ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz uchwały  Nr XXX/8/10 Rady  Miejskiej w Krasnobrodzie   z dnia  28 grudnia 2010 roku  w  sprawie  przyjęcia ,, Programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  z podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na 2011 rok  zarządzam, co następuje:

§ 1

            W  wyniku   przeprowadzonego  postępowania  konkursowego  rozstrzygam  otwarty konkurs  ofert  na  zadania  dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizacji obowiązku szkolnego ustalając  wysokość  dotacji  na rok 2011  dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem," w  wysokości 4 727,52 zł  /słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych, 52/100gr/.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.

 

 

Burmistrz Krasnobrodu

/-/ Wiesław Chmielowiec


Goganet