ZAMÓWIENIE NA PRACE PROJEKTOWE - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

                                                Krasnobród 2011-04-06

 

Nr sprawy  IN 271.2.2011

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

   

W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi.

CPV 45252127- 4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.


 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Wojciech WYSZYŃSKI - Inspektor ds. Ochrony Środowiska
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl 

 

4) Termin realizacji zamówienia;

Termin opracowania i przekazania przedmiotu zamówienia 

2011-05-26

 

5) Rodzaj zamówienia;
 
dostawy

 

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią kosztorysową
 i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentację budowlano-wykonawczą należy opracować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prac projektowych zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi" stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot umowy zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach:

1) Wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlano-wykonawczy ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz  spełniać wymagania:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2) Kosztorysów inwestorskich - 2 komplety

Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

3) Kosztorysów ofertowych - 1 komplet.

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz.

Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

5. Wersje cyfrowe dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) - 2 płyty CD.

Przebudowa oczyszczalni ścieków dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie stanowiącym mienie Gminy Krasnobród (dz. nr ew. 1029 i 1030/1 w miejscowości Hutki).

 

 8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%


              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36 do dnia 12.04.2011r. do godziny 10:00  lub już przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Krasnobród; 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36.   
 


                                                                     Burmistrz Krasnobrodu
                                                                     mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet