Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym obudowa drogi i zabezpieczneie wąwozu lessowego.

                                             Krasnobród dnia 2011-04-05

Znak sprawy   IN.271.1.2.2011

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
 tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2. Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 110 863L o nawierzchni bitumicznej w miejscowości   Zielone na długości 640m od km 1+010 do km 1+650.
2. Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 112218 (dz. numer ewidencyjny gruntów 1517) od km 0+040 do km 0+477 w miejscowości Zielone.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Odbudowa drogi gminnej nr 110 863L o nawierzchni bitumicznej w miejscowości   Zielone na długości 640m od km 1+010 do km 1+650.

2. Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 112218 (dz. numer ewidencyjny gruntów 1517) od km 0+040 do km 0+477 w miejscowości Zielone.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA


1. Odbudowa drogi gminnej nr 110 863L o nawierzchni bitumicznej w miejscowości   Zielone na długości 640m od km 1+010 do km 1+650.

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - 3100 m2.
- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - 392,600m2.
- Koryta głębokości 20cm wykonywane w gruntach kat II-IV jezdni - 24,9m2.
- Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowanych 3% cementem - 24,9m2.
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - 85,00t.
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 3200 m2.
- Koryta gł. 20cm wykonywane w gruntach kat. II - IV jezdni - 17m2.
- Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowanych 3% cementem - 17m2.
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11mm - 17m2.

2. Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 112218 (dz. numer ewidencyjny gruntów 1517) od km 0+040 do km 0+477 w miejscowości Zielone.

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek -1660,60m2.
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1660,60m2.
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - 1660,60m2.
- Wykonanie podbudowy drogi z gruntu stabilizowanego cementem - 1660,60m2.
- Ułożenie nawierzchni drogi w wąwozie z płyt drogowych typu YOMB - 1311,00m2.
- Budowa ścieków betonowych z korytek betonowych prefabrykowanych na podbudowie betonowej - 437m.
- Umocnienie skarpy płytami betonowymi MEBA 40 X 60cm na podsypce piaskowo-cementowej- 50m2.       
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233141-9, 45233142-6, 45233140-2

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia;

Termin wykonania zamówienia - 90 dni od daty udzielenia zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:


Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub remontem, przebudową dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości odcinka nie mniejszym niż 500m. Wartość wykonanej roboty nie może być mniejsza niż 150 000 zł brutto.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:

- jedną rozkładarką mas bitumicznych
- czterema samochodami ciężarowymi samowyładowczymi
- jedną spycharką gąsienicową 
- jednym walcem stalowym tandemowym

Wykonawca zobowiązany będzie podać informację o podstawie dysponowania urządzeniami technicznymi.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.

Wykonawca spełni również warunek udziału w postępowaniu, jeśli osoba, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi będzie posiadała uprawnienia specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1994r. i wydane przed 16 października 2003r.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia.
Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 5) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł.

Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

8.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

(Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub remontem, przebudową dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości odcinka nie mniejszym niż 500m. Wartość wykonanej roboty nie może być mniejsza niż 150 000 zł brutto).

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

(Wykonawca winien udokumentować dysponowanie  następującymi urządzeniami technicznymi:
- jedną rozkładarką mas bitumicznych,
- czterema samochodami ciężarowymi samowyładowczymi,
- jedną spycharką gąsienicową,
- jednym walcem stalowym tandemowym)

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi.
Wykonawca spełni również warunek udziału w postępowaniu, jeśli osoba, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie uprawnienia specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wystawione na podstawie przepisów rozporządzenia z 30 grudnia 1994r. i wydane przed 16 października 2003r.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował na podstawie przepisów w oparciu o które uprawnienia lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały  wystawione.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez tę osobę do wykonania zamówienia).

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł).

W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie zawierają informacji że są opłacone Wykonawca załącza dowód potwierdzający ich opłacenie.

 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

9. Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.


11. Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.


13. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zmiany mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy. Przez warunki niesprzyjające należy rozumieć ciągłe opady deszczu utrzymujące  przez okres co najmniej jednego miesiąca.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 20.04.2011r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród;
ul. 3 Maja 36.

15. Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy

21. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr  66198 - 2011 -  w dniu 05.04.2011r.

22. Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


Nie dotyczy.

 

                                                          Burmistrz Krasnobrodu

                                                        mgr Wiesław CHMIELOWIEC

Pliki do pobrania


Goganet