Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność  Gminy Krasnobród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1283/6 oraz część działek nr 1220/3 i 1267/4 o pow. ogólnej 1,10ha położonych w Krasnobrodzie wraz z szaletem publicznym.
Wysokość wywoławcza czynszu wynosi - 12000,00zł. /brutto/.
Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo  w terminie do 15 sierpnia 2011r.  
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-go Maja 36 w dniu 28 kwietnia 2011r. o godz.1200 .
Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski.
Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2011r. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel.0-84 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winni zapoznać się w projektem umowy dzierżawy.
 Osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,  wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 28 marca 2011r.

Goganet