OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.

Burmistrz Krasnobrodu                              
Krasnobród, dnia 01 marca 2011r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Nr XXVII/222/09 z dnia 06 luty 2009r., Nr XXX/257/09 z dnia 29 maja 2009r., Nr XXXIII/276/09 z dnia 18 września 2009r., XXXIV/280/09 z dnia 28 października 2009r.,  Nr XXXV/292/09 z dnia 28 listopada 2009r., XXXVI/297/09 z dnia 29 grudnia 2009r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród obejmującego obszar działek 2103 do 2110, 713, 714, 721, 1429, 728, 1794/1, 1794/2, 1794/3, 1795/1, 1795/2, 1795/3, 151, 152, 158, 155, 157/1, 157/2, 159, 160, 161, 163, 166, 165, 167, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 2324/3, 607/9, 1267/3, 1267/4, 2234, 687, 530/1, 588, 590, 594, 595, 596, 1147/2, 900, 901/2, 728,700, 701, 726/2, 2257, 2258, 2277, 2276, 2267, 2249, 2278 1213 oraz zmieniającej zapisy paragrafu 9 uchwały nr XVI/114/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 października 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca 2011 r. do 06 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, pok. nr 9 od godz. 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36 w pok. nr 14 o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnobrodu,
adres: Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 kwietnia 2011 r.

/-/ Wiesław Chmielowiec
Burmistrz Krasnobrodu

 


Goganet