OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRACE PROJEKTOWE

                                                                        Krasnobród 2011-03-11

Nr sprawy IN 341 -  02  / 2011

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJACEJ 14 000 EURO NETTO

 

    W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
 

Wykonanie projektu kompleksu boisk sportowych w Krasnobrodzie zgodnie z wytycznymi programu „Moje boisko - Orlik 2012". 


 
1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692


2) Osoba upoważniona do kontaktów;


Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
www.krasnobrod.pl 


4) Termin realizacji zamówienia;


Termin opracowania dokumentacji  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  2011-05-31

5) Rodzaj zamówienia;
 
dostawy


6) Tryb postępowania;


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi programu „Moje boisko - Orlik 2012". 

Założenia programowo - użytkowe projektowanego obiektu:


Program „Moje Boisko - Orlik 2012" obejmują budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:

a) dwa boiska sportowe :


 - boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
-  boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska - poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).


b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
* magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
* szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
* zespół higieniczno-sanitarny,
* pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.


c) oświetlanie kompleksu
Budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:


1. Wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz  spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 marca 2003r. Nr 120, poz. 1133).
 

2. Wielobranżowego projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. nr 202, poz. 2072).


3. Kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze.
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 202, poz.1389.


4. Kosztorysów ofertowych - 1 egzemplarz.


5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 1 egzemplarz.


Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. nr 202, poz. 2072).

 

6. Wersji cyfrowych dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) - 1 płyta CD .

Wykonawca któremu przydzielony zostanie kontrakt na prace projektowe zrealizuje zamówienie poprzez zaadaptowanie projektu typowego, który opublikowany jest na stronach internetowych www.orlik2012.pl  i który stanowi  własność Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do projektanta adaptującego projekt typowy na zlecenie Zamawiającego będzie należało dostosowanie go do obowiązujących przepisów oraz dokonanie uzgodnień branżowych. Dotyczy to m.in. zapewnienia dostępu do boisk i zaplecza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zmiany układu linii na boisku do gry w koszykówkę, zgodnie z nowymi przepisami FIBA, zaprojektowania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz energetycznego do istniejących sieci, uzyskania świadectwa energetycznego dla zaadaptowania projektu budynku zaplecza.

Do obowiązków Wykonawcy będą należały ponadto czynności:
-   poniesienia kosztów  opracowania  mapy do celów projektowych;
- poniesienia kosztów uzgodnienia projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Zamościu;
- podania Zamawiającemu niezbędnych danych technicznych do złożenia wniosków o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej;
- uzyskania pozwolenia na budowę;

Do obowiązków zamawiającego będą należały czynności:
- uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród;
- uzyskania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę projektu;  

Kompleks boisk zostanie zaprojektowany na terenie stanowiącym mienie Gminne przy ulicy Lelewela w Krasnobrodzie (działka o numerze ewidencyjnym gruntów 2187,2188).
 
8) Kryteria oceny ofert;


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 22-440 Krasnobród; ul. 3 Maja 36  do dnia 16.03.2011r. do godziny 10:00. Zamawiajacy dopuszcza możliwość złozenia oferty za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku ofertę nalezy  przesłać na numer faksu 0846607691 lub adres poczty elektronicznej  um@krasnobrod.pl . Wykonawca który złoży ofertę za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej zobowiazany bedzie do niezwłocznego  przesłania oryginału oferty pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;                                          

                                                                          Burmistrz Krasnobrodu
                                                                     mgr Wiesław CHMIELOWIEC

     


Goganet