Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2011

BURMISTRZ   KRASNOBRODU

 

Działając  na podstawie  art. 13  w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003roku o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie / tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 234, poz.1536/

 

ogłasza  otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania  publicznego na rok 2011

 

I-  Rodzaj  zadania

- Organizacja  i prowadzenie  zajęć  sportowych oraz  wychowawczych  dla dzieci, młodzieży  i dorosłych  z terenu  Gminy Krasnobród   promujących  zdrowy styl  i tryb życia  oraz  udział  w zawodach  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego.

 

II Wysokość   środków  publicznych  przeznaczonych  na realizację  zadania  

                                                             - 56.000zł

 

III. Zasady  przyznawania  dotacji:

1. Złożenie  ofert przez uprawnione  podmioty  tj.

- organizacje pozarządowe,

- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o

   wolontariacie

2. Złożenie  ofert  które   powinny  zawierać  w szczególności:

-  Szczegółowy  zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-  Termin i miejsce  realizacji zadania publicznego,

-  Kalkulację  przewidywanych  kosztów realizacji  zadania publicznego,

-  Informację o wcześniejszej  działalności podmiotu składającego  ofertę w zakresie,

    którego  dotyczy zadanie  publiczne,

-  Informacje  o posiadanych  zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

    wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości  środków finansowych  na

    realizację  danego zadania  pochodzących  z innych źródeł,

-  Deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

Wzór oferty  stanowi załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010r. w sprawie  wzoru oferty i ramowego  wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego  oraz  wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25/

 

IV. Terminy  i warunki  realizacji  zadania.

Zawarcie  umowy na  realizację  zadania pomiędzy  podmiotem a podmiotem zlecającym.

Termin i warunki  realizacji zadania ustala się  na okres od  dnia  zawarcia  umowy  do 31 grudnia 2011 roku.

 

V. Termin  składania  ofert.

Oferty należy  składać / w kopertach zamkniętych/ na adres  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród / decyduje data  stempla pocztowego/ w terminie do dnia  16  marca 2011 roku.

Oferty  można składać  bezpośrednio w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie lub drogą  pocztową  na adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie

ul. 3-go Maja 36

22-440 Krasnobród

Oferty kompletne, spełniające  określone kryteria  będą rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu.

VI. Tryb i kryteria stosowane  przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert  dotyczących realizacji  zadania uwzględnia się w szczególności:

1/ Osiągnięcia klubów sportowych we Współzawodnictwie Sportowym w roku  składania  wniosku. Stan organizacyjny  podmiotu w tym w szczególności: kadra trenerska, możliwości finansowe podmiotu, liczba członków, sposób zarządzania  podmiotem, jakość prowadzonego  szkolenia i jego zasięg, systematyczne uczestnictwo  w imprezach sportowych, możliwości rozwoju  podmiotu, zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w zajęciach sportowych, podejmowanie przez  podmiot  działań  zmierzających do pozyskiwania  pozabudżetowych środków finansowych.

2/ Rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań  finansowych  wynikających z umów zawieranych z  Gminą Krasnobród w latach poprzednich,

3/ Wiarygodność przedsięwzięcia / ocena  dotychczasowej współpracy, analiza  zasobów rzeczowych i kadrowych organizatorów/.

4/ Znaczenie  zadania dla realizowanych w mieście kierunków i celów.

5/ Wybór  ofert nastąpi w terminie  do dnia  18 marca 2011 roku

 

Wyniki konkursu   zostaną  ogłoszone  niezwłocznie  po wyborze  oferty:

- w  Biuletynie  Informacji  Publicznej

- na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

- na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Krasnobrodzie

 

Zrealizowane  zadania publiczne tego samego rodzaju w poprzednim roku.

W 2010  roku  wysokość  dotacji  na realizację  zadania publicznego  wyniosła  45.000zł

                                                                                     Burmistrz   Krasnobrodu

/-/  Wiesław  Chmielowiec

Pliki do pobrania


Goganet