„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków 334 713,00 zł „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” limit dostępnych środków 334 713,00 zł „Małe projekty” limit dostępnych środków 377 848,05 zł 1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 31 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r. 2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32. 3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 lutego 2011r. o godz.15.30. 4/ Wzory formularzy wniosków z instrukcją wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków” na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce "Nabory Lokalnych Grup Działania" oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 5/ Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków” 6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: • dla działania „Małe projekty” 16 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, • dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 10 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, • dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 6 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Pliki do pobrania


Goganet