Zamówienie na realizację usługi - Pełnienie funkcji menedżera projektu.

                                                Krasnobród 2010-11-29

Nr sprawy IN 341 - 14 / 2010

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Zarządzanie Projektem (Pełnienie funkcji menedżera projektu) pod nazwą: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie."
 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701 um@krasnobrod.pl
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

WWW.krasnobrod.pl 

4) Termin realizacji zamówienia;

okres realizacji projektu - 2010.12.03 - 2012.06.30
okres sprawozdawczości - 5 lat od momentu zakończenia inwestycji


5) Rodzaj zamówienia;
 
usługi

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Zakres zamówienia obejmuje usługi Zarządzania projektem związane z Rozbudową infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie.

Zamówienie dotyczy Projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie", który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.

W zakres  zarządzanego projektu wchodzą:
Roboty budowlane:
1. Przebudowa zbiorników wodnych na działkach nr ewid. 1237,1235, 1267/4, 1219/15, 1233, 309 w Krasnobrodzie.
2. Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych wraz z przebudową parkingów przy zalewie oraz budowa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

1220/3,1229,1217,1284/2,1283/6,1267/4,1267/3,1232,

1233,1235,1237,309,1220/2,1221,1281/1,1219/17).
3. Przebudowa i remont budynku zaplecza sanitarnego na działce nr ewid. 1267/4 w Krasnobrodzie.
4. Nadbudowa i przebudowa punktu widokowego wraz z przebudową podejścia w Krasnobrodzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 163/3.
5. Montaż urządzeń: systemu monitoringu, systemu zabezpieczeń na wypadek zagrożeń- tablica meteorologiczna, systemu do zliczania pieszych i rowerzystów, infokiosków, toalety ekologicznej,   
Dostawy: Nagranie video przewodnika i dostawa monitora LCD i DVD do Punktu Informacji Turystycznej.
Usługi: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW MENEDŻERA PROJEKTU

Podmiot zarządzający Projektem wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja Projektu i sprawozdawczość.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki.
2) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac;
3) Monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót budowlanych, usług oraz dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu;
4) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych;
5) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanego projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramach realizacji zawartych kontraktów.
6) Udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umów;
7) Udzielanie wykonawcy usług informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu;
8) Monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej;
9) Sporządzenie wniosków o płatności skierowywanych przez Zamawiającego do Instytucji Wdrażającej;
10) Przygotowywanie dla zamawiającego projektów wszelkiej korespondencji kierowanej do Instytucji Wdrażającej a związanej z realizacją Projektu;
11) Przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw wchodzących w zakres projektu.

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

8) Opis warunków wymaganych od wykonawców;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki udziału w postępowaniu:
           WARUNEK 1
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie praktycznej realizacji procedur nadzorowania projektów infrastrukturalnych.
(Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 40 000zł brutto związaną z pełnieniem funkcji Menedżera Projektu współfinansowanego ze środków UE.    
          WARUNEK 2
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
(Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli udokumentuje, że będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
- Przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji, rozliczeń i sprawozdawczości inwestycji,
- Przynajmniej jednym konsultantem posiadającym wiedzę i doświadczenie  z zakresu udzielenia zamówień publicznych lub jedną osobą posiadającą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych).
 
Dokumenty wymagane od Wykonawców:
 Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę Warunku 1 to jest posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznej realizacji procedur nadzorowania projektów infrastrukturalnych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich pięciu lat z zakresu pełnienia funkcji Menedżera Projekt wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (listami referencyjnymi).
 Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę Warunku 2 to jest dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
10) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej w oryginale należy przesłać pocztą do dnia 03.12.2010r. do godziny 13:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3Maja 36  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

 

Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
mgr Zbigniew MICHALSKI

 

 

Pliki do pobrania


Goganet