PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY W KACZÓRKACH

                                                        Krasnobród dnia 2010-08-09

Znak sprawy IN 341 - 13 / 2010

 

                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

 

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

 

tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

e-mail: um@krasnobrod.pl

adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

 

2)Określenie trybu zamówienia;

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.

 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

http://www.krasnobrod.pl/ w zakładce przetargi

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie dobudowy budynku segmentu północnego z 3 salami lekcyjnymi i holem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kaczorki w gminie Krasnobród. Przewidziano wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku z następującym zakresie robót budowlanych:

Roboty ziemne, fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ściany konstrukcyjne parteru z bloczków belitowych, stropy gęstożebrowe typu TERIVA II i strop typu Akerman, więźba dachowa z pokryciem dachu. Przedmiotem zamówienia nie jest objęta dobudowa klatki schodowej od strony południowej budynku.

 

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy z załadunkiem  ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat I-II) - 64 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8 - 2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat I-II. - 236,98m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5m i głębokości do 1,5m w gr. kat I-III.

 

FUNDAMENTY

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stopy fundamentów B-15 - 4,464m3.

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 0,2m3-0,2m3

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym podłoża pod stopu fundamentowe B-10 - 1,166m3

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 23,320m2.

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 17,931m3

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 4,483m3.

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - 112,070m2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. fi 6 mm - 0,133t..

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, okrągłymi żebrowanymi o śr. fi 12mm - 0,531t.

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy - 56,488m2.

Fundamenty cegieł pełnych budowlanych - 37,176m3

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 1X1 ceg. - 2,400m

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 1 ½  X 1 ½ cegły - 7,200m

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej 2 X 2 cegły- 3,600m..

Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów - 239,404m2.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - 239,404m2.

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco - 63,180m2.

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy - 30,980m2.

 

ŚCIANY

Ściany o grubości 36cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - 205,337m2.

Ściany o grubości 24cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm na zaprawie klejowej - 99,648m2.

Otwory na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.-11,000 szt.

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych,  bloczków i pustaków - 3,000szt.

Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych - 112,000m.

Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe -18,540m3.

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe - 6,816m3

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - 56,000m.

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości ½ cegły - 19,840m2.

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami klinkierowymi grubości ½ cegły - 16,00m2

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - 4,825m2.

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 62,00szt.

Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowej 1 ½ X 1 ½ cegły.-4,800m.

Słupy z cegieł budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowej 2X2 cegły - 9,900m.

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12cm - 16,600m2

 

STROPY

 Strop gęstożebrowy żelbetowy na belkach kratownicowych TERIVA II TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości do 3,6m - transport materiałów wyciągiem - 30,914m2.

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości 36 - 6,0m - transport materiałów wyciągiem - 161,936m2.

Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie - 43,800m.

Stropy Akermana z płytą grubości 3cm pustaki 30 X 29,5 X 18 cm - 11,392m2.

Podwyższenie stropu z cegieł dziurawek gr. ½ cegły -11,393m2.

Stropy z pustaków typu TERIVA - dodatkowe belki w stropach monolitycznych - 7,262m3.

Stropy Teriva - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - 5,192m3.

 Stropy Teriva - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - 2,882m3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. - 20,358m3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - 4,930m2

Betonowanie płyt styropianowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 1,826m3.

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 2,040m3.

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych -16,737m2

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. fi 6 mm - 0,306 t.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. fi 8 mm -0,110t.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. fi 12 mm - 0,595 t.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 16 mm - 1,406 t.

Konstrukcja podparć wzmocnienie pod słupki dachu - 0,227 t.

Malowanie zmontowanych zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, wzmocnienie pod słupki dachu - 0,227t.

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - 7,470 m2.

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - 1,121 m3.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. fi 16 mm - 0,012 t.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. fi 8 mm. - 0,060t.

 

DACH

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - 34,000m2

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - 34,000m2

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna 12 X 12 cm z tarcicy nasyconej - 0,598m3

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna 12X12 cm z tarcicy nasyconej - 0,721m3

Płatwie długość ponad 3m - przekrój poprzeczny drewna 12X18 cm ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej - 1,082m3.

Słupy o długości ponad 2m - przekrój poprzeczny drewna 12x12 cm do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 2,039m3.

Krokwie zwykłe długość do 4,5m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 6,272m3.

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna 8X10 cm do 180cm2 z tarcicy nasyconej - 0,288m3.

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna 5X16cm do 180cm2 z tarcicy nasyconej - 0,422m3.

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych przybicie deski czołowej - 51,100m.

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej -0,006m3

Ołacenie połaci dachowych łatami 38X50mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - 451,000m2.

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60m - 451,000m2.

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 210 X300cm - 451,000m2.

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 18,33cm - 27,500m - 27,500m

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych, okapów - 53,450m.

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych wiatrownic - 25,700m

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - 73,000m2

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej -rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - 53,500m.

Rury spustowe z blachy powlekanej średnicy fi 10,00cm - 20,000m.

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podsufitka - 25,500 m2

Układanie poziomych paneli winylowych typu SIDING bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach  - 25,500m2.

 

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  45215000-7

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

6) Termin wykonania zamówienia;

 

Termin wykonania zamówienia - 24.12.2010r.

 

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 - Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

 

Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

 

przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową murowanego obiektu kubaturowego o kubaturze ogólnej wynoszącej nie mniej niż 350m3. Wartość wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 300 000 zł brutto.

Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

 

 

 - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

 

Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym do  realizacji przedmiotu zamówienia  wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum:

 

  1. Samochód samowyładowczy o ładowności 5 ton - 1 szt.
  2. Spycharko - koparka - 1 szt.
  3. Ogrodzenie do wygrodzenia placu budowy - 1 kpl.
  4. Betoniarka o poj. 250 litrów - 1 szt. 
  5. Dźwig budowlany - 1 szt.
  6. Szalunki do wykonywania ław fundamentowych - 1 kpl.
  7. Rusztowania - 1 kpl.
  8. Zaginarka do blach - 1 szt.
  9. Nożyce mechaniczne do blach - 1 szt.

 

Ocena spełniania wyżej opisanego warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

 

 - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi osobami w ilości minimum:

 - siedmioma robotnikami budowlanymi,

          - jednym operatorem koparki,

          - jednym operatorem dźwigu,

 

Wykonawca musi dysponować również jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane branży budowlanej. Kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Ocena spełniania wyżej opisanego warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

 

 

 - Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.

Wykonawca spełni warunek jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł.

Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

    

                       

7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

5.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

 

8) Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

9) Informacja na temat wadium;

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

 

10) Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

 

12) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający przewiduje zmianę w postanowieniach zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czasie trwania umowy (utrzymujące się ciągłe opady deszczu dłużej niż dwa tygodnie, opady śniegu i niskie temperatury dłuzej niz dwa tygodnie).

 

13) Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 24.08.2010r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród;

ul. 3 Maja 36.

 

14) Termin związania ofertą.

 

Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania oferta wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

 

Nie dotyczy

 

16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

17) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

 

18) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

19) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

 

Nie dotyczy

 

20) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr     214361 - 2010 w dniu 09.08.2010r.

 

21) Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

                                     BURMISTRZ KRASNOBRODU

                                             mgr Janusz OŚ                                                            


Goganet