ZAMÓWIENIE PONIZEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 euro netto

                                          Krasnobród 2010-08-04

Nr sprawy IN 341 - 12 / 2010

         OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa płyt wielootworowych typu MEBA - dla Gminy Krasnobród na rok 2010.1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


  Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692 um@krasnobrod.pl 


 2) Osoba upoważniona do kontaktów;


 Sylwester LIZUT- Podinspektor ds Inwestycji, e-mail: um@krasnobrod.pl 
telefon: 084/6607691/2 fax 084/6607691/2.
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.


 3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;


 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi


 4) Rodzaj zamówienia;


dostawy


 5) Tryb postępowania;


 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


 6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 


 Dostawa płyt wielootworowych typu - MEBA  o wymiarach 40cmx60cmx8cm lub 40cmx60cmx10cm. Płyty przeznaczone będą do umocnienia skarp przy drodze gminnej w Zielonem na terenie Gminy Krasnobród. Wstępnie ustala się zakres zamówienia na 1800 sztuk płyt typu MEBA. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany to jest zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych prefabrykatów, jednak wartość udzielonego zamówienia na dostawę płyt nie przekroczy w 2009r. równowartości kwoty 14000 euro netto. Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązuje się dostarczyć płyty na teren gminy Krasnobród. Rozładunek palet zapewnia Wykonawca. Istnieje możliwość wynajęcia wózka widłowego na miejscu.  

   
 7) Czas realizacji zamówienia;


 Dostawy płyt dokonywane będą sukcesywnie.  Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: 18.08.2010r. zakończenia 10.09.2010r.  


 8) Kryteria oceny ofert;


 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: Kryterium cena = waga 100% . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który zaoferuje najniższą cenę.  

           
9) Miejsce i termin składania ofert;


 Oferty można składać w formie pisemnej do dnia 09.08.2010r. do godziny 10:00 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36. Zamawiający dopuszcza możliwość  złożenia oferty faksem. Jeżeli oferta wpłynie faksem Wykonawca oryginał oferty wyśle pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.     

                                                     Burmistrz Krasnobrodu
                                                             mgr Janusz OŚ
                                      

 

Pliki do pobrania


Goganet