ZAMÓWIENIE O WARTOŚCIZACUNKOWEJ DO 14 000 euro netto

                            Krasnobród 2010-07-13
Nr sprawy GK 7044-01/10

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie etap I" 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir Umiński,  - Inspektor, e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2
fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  730 do 1500 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

4) Rodzaj zamówienia
 
Roboty budowlane - branża elektryczna

5) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań                 o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Załączniki - przedmiar robót

 

7) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%

8) termin zakończenia prac.

Prace budowlane należy ukończyć do dnia 20 sierpnia 2010 r.

8) Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę można składać lub przesłać faksem  do dnia 19 lipca 2010 r. do godziny 0800 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet