Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  Burmistrz  Krasnobrodu ogłasza  ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy Krasnobród położonej w mieście Krasnobród dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą ZA1Z/00083069/2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród nieruchomości objęte przetargiem położone są w terenach budownictwa uzdrowiskowego - projektowane sanatorium z przychodnią uzdrowiskową.
Nieruchomość nie jest obciążona długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.
1.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 1227/8 o pow.1,7000ha.
Cena wywoławcza nieruchomości - 669902,00zł. /brutto/.
 Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie  o godz. 1000.
 Wadium w wysokości 10% należy wpłacić w gotówce  na konto Urzędu Miejskiego nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 Kredyt Bank O/Zamość. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej do dnia 16.08.2010r.
 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , które wpłacą wadium.
 Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód tożsamości , a w przypadku uczestnictwa w przetargu osób prawnych lub podmiotów gospodarczych należy przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące  od dnia przetargu.
 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 Wpłacone wadium przez uczestnika , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny  nabycia nieruchomości, w przypadku uchylania się przez osobę od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą cenie osiągniętej
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zamknięciu przetargu.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. Nr 9, tel. 0-84 660 76-91.
 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

Goganet