Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 234 /10
Burmistrza Krasnobrodu
z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży  stanowiących własność  gminy Krasnobród.
 
 Na podstawie art.30  ust.1 i ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr.142,poz.1591 z póź.zmianami/,art. 25 ust.1 , art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr.261,poz.2603/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość  stanowiącą  własność  gminy Krasnobród położoną w miejscowości Zielone wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik  nr 1   do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz obejmujący powyższe nieruchomości o których mowa  w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3-go Maja 36 na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się  w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania


Goganet