OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - PRACE PROJEKTOWE

                              Krasnobród  2010-05-26

 Znak sprawy  IN  341 - 08 / 2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl,  www.krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na potrzeby realizacji projektu pod tytulem
 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie.
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).
Kod klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień (CPV):
71320000-7 -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
          www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na potrzeby realizacji projektu pod tytułem
 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie.

 W zakres zamówienia wchodzą następujące opracowania projektowo-kosztorysowe

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 -  OPRACOWANIE  PROJEKTÓW  BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH  BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ.

- Budynek zaplecza sanitarnego - przebudowa i remont.
W zakres rzeczowy dokumentacji projektowej wchodzi przebudowa zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w budynku parterowym o konstrukcji murowanej  o powierzchni zabudowy około 90m2. Budynek zlokalizowany jest przy pasażu spacerowym przy ulicy Sikorskiego w Krasnobrodzie. Budynek posiada przyłącza do sieci energetycznej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej.  
-  Rozbudowa punktu widokowego w miejscowości Krasnobród wraz z przebudową podejścia na punkt widokowy .
W zakres rzeczowy dokumentacji projektowej na rozbudowę punktu widokowego wchodzi podwyższenie istniejącego obiektu murowanego z kostek wapienia józefowskiego oraz zaprojektowanie drewnianej konstrukcji dachowej obiektu.
Przy obiekcie należy zaprojektować ścieżkę spacerową  (podejście) do punktu widokowego. Długość podejścia wynosi około 50m.

CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - OPRACOWANIE  PROJEKTÓW  BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH  BRANŻY DROGOWEJ.

- Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych.
W zakres rzeczowy dokumentacji projektowej wchodzi zaprojektowanie utwardzonych ścieżek pieszo-rowerowych:
- Pomiędzy dwiema odnogami rzeki Wieprz ścieżki prowadzącej do pomostu widokowego. Długość ścieżki będzie wynosić około 180m, szerokość około 2,5m.
 - Dookoła powstałego zbiornika wodnego usytuowane będą ścieżki pieszo-rowerowe  o łącznej długości około 3 000 metrów. Przy ścieżkach mają zostać zaprojektowane tzw. podejścia do ławek parkowych.

-  Przebudowa parkingów przy zalewie w Krasnobrodzie 
W zakres rzeczowy dokumentacji projektowej wchodzi zaprojektowanie przebudowy istniejących parkingów:
Przy ulicy Młyńskiej i ulicy Sikorskiego w Krasnobrodzie. Powierzchnia projektowanych parkingów wynosi około 0,80ha.


CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 - OPRACOWANIE  PROJEKTÓW  BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH  BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

 - Budowa oświetlenia zbiornika wodnego.
 W zakres rzeczowy dokumentacji oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych wchodzi opracowanie dokumentacji na budowę linii kablowych  oświetlenia parkowego z diodami LED. Długość linii kablowych oświetlenia ulicznego wynosi około 3 000 m.

Wszystkie opracowania projektowe będą wykonane na mapach do celów projektowych w wersji numerycznej którą przekaże Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;


Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


Zakończenie 15.07.2010r.


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca spełni warunek dla części zamówienia nr 1  jeśli będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia  projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej w zakresie projektowania budynków.

Wykonawca spełni warunek dla części zamówienia nr 2  jeśli będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia  projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania dróg.

Wykonawca spełni warunek dla części zamówienia nr 3  jeśli będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia  projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych.

 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca spełni warunek odpowiednio  dla części zamówienia nr 1, nr 2 lub nr 3 jeśli przedłoży zaświadczenie z właściwej Izby samorządu zawodowego wystawione dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta w danej części zamówienia. Zaświadczenie ma  potwierdzać  przynależność tej osoby do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej aktualnego na dzień składania ofert.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:


4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 5 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
 

8) Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

9) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.


10) Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny  - waga tego kryterium wynosi 100%.


12) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 


 Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


13) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 2010-06-04 do godziny 15:20 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród;
ul.3Maja 36.


14) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy


17) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.


18) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 


19) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Projekt Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie finansowany jest w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.


20) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr   145816-2010     w dniu 26.05.2010r.                                                            

21) Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

 

                                              Burmistrz Krasnobrodu

                                                                   mgr Janusz OŚ        

Pliki do pobrania


Goganet