Informacja o zamówieniu o wartości szacunkowej 14 000 euro netto.

                                                 Krasnobród 2010-05-18

Nr sprawy IN 341 - 06 / 2010

  


                     OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
              W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 


W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie remontów dróg gminnych masą mineralno-asfaltową na gorąco w gminie Krasnobród w roku 2010.

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

 

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl

 

4) Termin realizacji zamówienia;

Zakończenie - 15.06.2010r.


 
5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

 

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Wykonanie remontów dróg gminnych masa mineralno-asfaltową na gorąco w miejscowościach położonych na terenie gminy Krasnobród:
   1) Hutków
   2) Zielone
   3) Majdan Mały
   4) Kaczórki
   5) Krasnobród
 Zakres robót:
- Masa asfaltowa z ramowaniem - około  4 ton;
- Masa asfaltowa bez ramowania - około 35 ton;

Zamawiający wymaga, aby masa mineralno-asfaltowa wyprodukowana została w wytwórni mas. Nie dopuszcza się użycia do remontów masy wytworzonej z odpadów asfaltowych w recyklerze. Podany prognozowany zakres robót remontowych  przewidywanych do zamówienia przez gminę Krasnobród w 2010r. posiada charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części zakresu wyszczególnionego w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

 

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%


              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej w oryginale należy przesłać pocztą do dnia 24.05.2010r. do godziny 10:00 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36.

                                           

                                                                   Burmistrz Krasnobrodu

                                                                          mgr Janusz OŚ

 

 


Goganet