Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Krasnobród

 

Krasnobród dnia 2010.05.04
Znak sprawy OŚ 6620-11/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692

tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692.

e-mail: um@krasnobrod.pl

adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

2)Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Krasnobród.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem

informacji o możliwości składania ofert częściowych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Krasnobród.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Krasnobród

 Zakres zamówienia obejmuje:

Zabezpieczenie zgodnie z przepisami płyt azbestowych, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na nieruchomościach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnobród  w przybliżonej ilości (dane na podstawie spisu z natury właścicieli nieruchomości i zastosowaniu odpowiedniego przelicznika) daje nam  masę 105 263kg.

Wykonanie powyższych zadań powinno być zgodne z zasadami określonymi zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu nr 232/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku przyjmującym regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnobród 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
­ Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 z późń.zm.),
­ Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późń.zm.),
­ Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz.20 z późń.zm.),
­ Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późń.zm.),
­ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r.w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
­ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649),
­Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)

Miejsce realizacji zamówienia - nieruchomości będące własnością osób fizycznych,
położone na terenie Gminy Krasnobród 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest i skontaktuje się telefonicznie z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 90.65.00.00-8.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

6) Termin wykonania zamówienia;

5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione

 przez Zamawiającego:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu  zobowiązany jest posiadać:

a) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, ewentualnie aktualnej umowy z firmą posiadającą takie zezwolenie,

b) ważną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydanej przez Starostę Zamojskiego, wynikającej z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późń.zm.)

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu- Wykonawca musi udokumentować zrealizowanie w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jeden usługi związanej z usuwaniem wyrobów azbestowych. Wartość wykonanej usługi brutto musi stanowić wartość nie mniejszą niż 30.000,00zł.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.

Wykonawca spełni warunek jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000 zł

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

     Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Koncesję, zezwolenie lub licencję

2.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

8) Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

9) Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

10) Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

12) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może dotyczyć m.in. zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich usunięcia, w przypadku złożenia przez mieszkańców gminy Krasnobród niewystarczającej ilości wniosków.

13) Miejsce i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 2010-05-12 do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

14) Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania oferta wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

17) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

18) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

19) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy.

20) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod 122064 - 2010 w dniu 04.05.2010r.

21) Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

Burmistrz Krasnobrodu
     mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet