Krasnobród – miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

                                                                                        Krasnobród 2010.05.04 

Znak sprawy IN 341-04/2010

 

                                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
 
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692.
e-mail: um@krasnobrod.pl
adres strony internetowej:  www.krasnobrod.pl

 

2)Określenie trybu zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Krasnobród - miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

poprzez realizację zadań:

1. Kompleks obiektów sportowo-relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży - rozbudowa infrastruktury turystycznej i relaksacyjnej ul. Zamojska (działka nr ewid. 1220/2).

2. Utwardzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie (rejon działek nr ewid.1220/1 i nr 1220/2).
 
3. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie (Zielona wyspa). Działki nr ewid. 2368, 2367, 2369.

4. Zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do Krasnobrodu.

5. Oznakowanie turystyczne oraz oznakowanie ulic w Krasnobrodzie - aluminiowe systemy informacji wizualnej.

6. Wykonanie rzeźby „Marysieńka" do fontanny na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie. (działka nr ewid. 2365).

7. Wykonanie i montaż tablic z informacją turystyczną. Tablice zostaną umieszczone na terenie miasta Krasnobród przy niżej wymienionych skrzyżowaniach dróg:
ulicy Tomaszowskiej z ulicą Al. N.M.P - na terenie działki nr 1335/8 oraz przy ulicy Kościuszki - na terenie działki nr 1906/1.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

WWW.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Krasnobród - miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

1. Kompleks obiektów sportowo-relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży - rozbudowa infrastruktury turystycznej i relaksacyjnej ul. Zamojska (działka nr 1220/2).

2. Utwardzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie (rejon działek nr 1220/1 i nr 1220/2).

3. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie (Zielona wyspa). Działki nr ewid. 2368, 2367, 2369.

4. Zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do Krasnobrodu.

5. Oznakowanie turystyczne oraz oznakowanie ulic w Krasnobrodzie - aluminiowe systemy informacji wizualnej.

6. Wykonanie rzeźby „Marysieńka" do fontanny na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie. (działka nr ewid. 2365).

7. Wykonanie i montaż tablic z informacją turystyczną. Tablice zostaną umieszczone na terenie miasta Krasnobród przy niżej wymienionych skrzyżowaniach dróg:
ulicy Tomaszowskiej z ulicą Al. N.M.P - na terenie działki nr 1335/8 oraz przy ulicy Kościuszki - na terenie działki nr 1906/1.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

Zadanie 1.

Kompleks obiektów sportowo-relaksacyjnych dla dzieci i młodzieży - rozbudowa infrastruktury turystycznej i relaksacyjnej ul. Zamojska (działka nr 1220/2).

Montaż palisad gumowych 9-czesciowych - 104 szt. Wykonanie nawierzchni z piasku o gr. warstwy 10cm - 283m2. Montaż koszy na wysięgniku do koszykówki - 1 szt.,
 Montaż i ustawienie gotowych zestawów zabawowych - 2 szt., Montaż ławek - 7 szt., ustawienie koszy na śmieci - 7 szt., ustawienie stojaka na rowery z fundamentem - 2 szt., ustawienie i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - 2 szt. Osadzenie słupków do zamontowania paneli ogrodzeniowych w fundamentach betonowych -146szt. , Montaż gotowej furtki - 1 szt. Montaż bramy przesuwnej -1 szt., Osadzenie paneli ogrodzeniowych - 144szt. Humusowanie skarp z obsianiem - 2949m2. Sadzenie drzew i krzewów liściastych - 135szt. Sadzenie drzew i krzewów iglastych - 94szt. Obsadzenie kwietników bylinami - 4m2.


Zadanie 2.

Utwardzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie (rejon działek nr 1220/1 i nr 1220/2).

 Roboty przygotowawcze
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek -4963m2.
- mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15X30 cm - 3,000m
- roboty remontowe -ciecie piłą nawierzchni bitumicznych - 31,00m
- wbudowanie rury ochronnej dwudzielnej o śr. fi 80mm - 8,00m
Roboty ziemne
- roboty ziemne z transportem urobku na odległość 3km z wbudowaniem w nasyp - 2616m3
- roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km - 624m3
- wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m wykonywane na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem - 3m3
Roboty odwodnieniowe
- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych - 2 szt.
Podbudowy
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -1126m2
- podbudowa z kruszywa łamanego pod mini boisko do koszykówki gr. warstwy 15cm - 81,00m2
Nawierzchnia
- Nawierzchnie alei gr. 12cm z kruszywa  - 715m2
- Nawierzchnie mini boiska do koszykówki z kostki elastycznej kolorowej gr. 4,3cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 81,00m2
Roboty wykończeniowe
- obsianie skarp przy chodniku od km 0+200 - 41,00m2
- przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe o średnicy 60cm na ławie fundamentowej żwirowej gr. 20cm - 4,0m
-przepusty rurowe pod chodnikiem, rury betonowe o średnicy 60cm na ławie fundamentowej żwirowej (tłuczniowej grub 20cm zakończenia kołnierzowe.
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 7 szt.
-pionowe znaki drogowe - 7 szt.
-oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową - 17,200m2
Elementy ulic
-krawężniki betonowe wystające  o wymiarach 15X30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej.
-obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20X6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 979,000m
-obrzeża betonowe mini boiska do koszykówki o wymiarach 28X6cm z elastyczną nakładką na podsypce piaskowej - 36,000m
- chodniki z kostki brukowej grubości 6cm szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej - 231m2
- chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 99,000m2.

Zadanie 3.

Zagospodarowanie terenu zieleni przy Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie (Zielona wyspa). Działki nr ewid. 2368, 2367, 2369.

Elementy zagospodarowania terenu i zieleń.
Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - 246,000m2.
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie - 198,000m2.
Wypełnianie kręgów murków oporowych - 123,400m2.
Roboty ziemne i transport ziemi z transportem urobku na odległość do 1 km - 101,543m3
Sadzenie drzew i krzewów iglastych - 45,00szt. ( krzewy podrośnięte około 1m wysokości)
Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - 11,00m2
Wyłożenie powierzchni 120m2 wokół nowych nasadzeń warstwą kory kolorowej o grubości 5cm - 6,000m3.
Montaż wodo zbiorów - szt. 2,00
Ustawienie ławek parkowych - 8,000szt.
Zakup i ustawienie koszy na śmieci - 6,000szt.
Wykonanie siedzisk drewnianych na murkach z łupka serycytowego - 11,00szt.

Konstrukcja - roboty murarskie i zbrojarskie
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek - 46,980m2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - 14,810m3
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi gładkimi - 0,066t

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi żebrowanymi - 0,175t
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,60m - 7,050m3
Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10cm - podsypka pod ławy fundamentowe- 47,000m2.
Fundamenty z kamienia miękkiego lub średniotwardego - 8,100m3.
Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego - murki z wapienia józefowskiego - 2,000m3.
Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30cm - 2,880m3.
Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego - Murki z łupka serycytowego - 20,8m3.
Krawężniki kamienne wystające o wym. 20X25 cm na podsypce piaskowej. 


CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do Krasnobrodu.

- Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - wycięcie żywopłotu - 0,037 ha.
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki rzadkie - usuniecie pojedynczych zakrzaczeń - 0,017 ha.
- Przycięcie ręczne pni - 7 szt.
- opryskanie skarpy środkiem chwastobójczym - 1700,00m2
- oczyszczenie terenu z kamieni i różnych pozostałości nieorganicznych - 0,6m3
- wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny- 500,00m2.
- rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu 1:2, ręcznie - 20m3.
- kalkulacja indywidualna - wykonanie kształtu liter i godła z obrzeży plastikowych wraz z przygotowaniem podłoża pod zasadzenie roślinności - 150m
 
- roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km - 20,00m3.
- przygotowanie terenu pod obsadzenie roślinności w gruncie kategorii III, z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi gr. 15cm - 117,63m2.
- obsadzenie roślinności - 1307 szt.  (rośliny podrośnięte, donice 5 litrowe).
- wyścielenie roślinności korą kolorową - 70 worków

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

Zadanie 1

Oznakowanie turystyczne oraz oznakowanie ulic w Krasnobrodzie - aluminiowe systemy informacji wizualnej.

 -wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 ( 46szt) - 2,07m3
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 46,00szt.
- przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2 - 70szt.

Zadanie 2

Wykonanie i montaż tablic z informacją turystyczną. Tablice zostaną umieszczone na terenie miasta Krasnobród przy niżej wymienionych skrzyżowaniach dróg: ulicy Tomaszowskiej z ulicą Al. N.M.P - na terenie działki nr 1335/8 oraz przy ulicy Kościuszki - na terenie działki nr 1906/1.

 - wykonanie fundamentów betonowych z betonu Żwirowego o obj.0.3 m3 - 0,540m3
- słupy i przypory stalowe z NP 140 - 12,00szt
- montaż tablic informacyjnych - drogowskazów - 3,00szt.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4

Wykonanie rzeźby „Marysieńka" do fontanny na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie. (działka nr ewid. 2365).

 - rzeźby figuralne, o objętości do 0.6 m3 - 1 element.
 - impregnacja strukturalna obiektu kamiennego - żywicą poliestrową - 2 m2.
-  impregnacja strukturalna obiektu kamiennego - żywicą poliestrową - 1 kpl.


WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - 45112720-8
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - 45112710-5
Wyposażenie placów zabaw - 37535200-9
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - 45112723-9
Trwałe znaki informacyjne - 31523200-0

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

6) Termin wykonania zamówienia;

Termin wykonania zamówienia część  nr 1 - 01.06.2011r.
Termin wykonania zamówienia część  nr 2 - 01.11.2010r.
Termin wykonania zamówienia cześć  nr 3 - 01.11.2010r.
Termin wykonania zamówienia cześć  nr 4 -  01.11.2010r.

 


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca musi spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu ustanowione  przez Zamawiającego:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 - Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dla części zamówienia nr 1
Przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z kształtowaniem  terenów sportowych lub rekreacyjnych lub zielonych. Wykonawca spełni również ten warunek jeśli udokumentuje zrealizowanie przynajmniej jednej roboty budowlanej której przedmiotem była budowa lub przebudowa placów miejskich lub ciągów pieszych lub rowerowych. Wartość wykonanej roboty nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto.
Dla części zamówienia nr 2
Przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z kształtowaniem terenów rekreacyjnych lub zielonych. Wartość wykonanej roboty nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto.
Dla części zamówienia nr 3
Przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z montażem oznakowania drogowego pionowego lub informacyjnego. Wartość wykonanego oznakowania nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł brutto.
Dla części zamówienia nr 4
Przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z wykonaniem rzeźby lub popiersia. Wartość wykonanej roboty nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł brutto.


 - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym do  realizacji przedmiotu zamówienia  wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:

Dla części zamówienia nr 1

Przynajmniej jedną koparką podsiębierną, jednym samochodem samowyładowczym, jedną ładowarko - koparką, jedną płytą mechaniczną wibracyjną, jedną betoniarką wolnospadową o poj. 150 litrów, jedną piłą do cięcia asfaltu, jedną piłą do cięcia kostki brukowej.

Dla części zamówienia nr 2
Przynajmniej jedną koparką podsiębierną lub minikoparką, jednym samochodem samowyładowczym.

Dla części zamówienia nr 3
Przynajmniej jednym samochodem dostawczym, jedną betoniarką wolnospadową o poj. 100l.

Dla części zamówienia nr 4
Przynajmniej jednym kompletem narzędzi do rzeźbienia w piaskowcu.

 - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia  wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie następującymi osobami w ilości minimum:

Dla części zamówienia nr 1
Przynajmniej dwoma brukarzami, dwoma robotnikami budowlanymi, jednym kierowcą samochodu ciężarowego, jednym monterem urządzeń sanitarnych, jednym operatorem koparki, jednym murarzem i jednym pracownikiem do spraw zieleni.

Dla części zamówienia nr 2
Przynajmniej dwoma robotnikami, jednym kierowcą, jednym operatorem minikoparki i jednym pracownikiem do spraw zieleni.

Dla części zamówienia nr 3
Przynajmniej dwoma robotnikami budowlanymi i jednym kierowcą.

Dla części zamówienia nr 4
Przynajmniej jedną osobą -rzeźbiarzem artystą.


 - Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Na potwierdzenie warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.
Wykonawca spełni warunek dla części zamówienia nr 1 jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100.000,00zł.
Wykonawca spełni warunek dla części zamówienia nr  3 jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50.000,00zł.
Dla części zamówienia nr 2 i nr 4 zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca składający ofertę na cześć zamówienia nr 2 nr 4 nie musi posiadać zawartej polisy od odpowiedzialności cywilnej.  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
     Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

  


7) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
1.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
 
4.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w podpunkcie 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  Prawa zamówień publicznych.

 

8) Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

9) Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

 


10) Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 


11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

 


12) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Zamawiający nie przewiduje zmian w postanowieniach zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy.


 
13) Miejsce i termin składania ofert.


Oferty można składać do dnia 19.05.2010r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie;

22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36.

 


14) Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 85 ust.1 P.z.p termin związania oferta wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

 

16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

 

17) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

 

18) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

19) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt " Krasnobród - miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty".

 

20) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod  nr 122534 - 2010 w dniu 04.05.2010r.

 

21) Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

 

                                                                     Burmistrz Krasnobrodu

                                                                             mgr Janusz OŚ


Goganet