INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                         Krasnobród  2010.04.02

IN 341 - 02 / 2010

 

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
                                NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:
Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa, firma, albo imię i nazwisko,  siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru).


Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2)  dla  zrealizowania przedmiotu zamówienia złożył Wykonawca:

nazwa (firma)  Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych

„AKTEX"    Antoni KOPYTKO
Adres: ul. Rogózieńska 63; 22-600 Tomaszów Lubelski

      Cena oferty nr 2 wynosi brutto: - 112 911,00  PLN
                                                    netto:  -    92 550,00  PLN

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca jako jedyny spośród wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty  spełnia postawione przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Cena oferty nr 2 nie przewyższa kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

2) Nazwy firmy, albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Oferta nr 1 została złożona przez Wykonawcę:
            Imię i nazwisko: Marian WÓJCIK
            adres: ul. Zana 52/16; 20-601 LUBLIN   
            Cena oferty nr 1 wynosi brutto:  92 047,00  PLN

Oferta nr 1 nie podlegała ocenie gdyż została uznana za  odrzuconą. 
 

Oferta nr 2 została złożona przez Wykonawcę:
       nazwa (firma)  Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych
                              „AKTEX"     Antoni KOPYTKO
      Adres: ul. Rogózieńska 63;  22-600 Tomaszów Lubelski

          Ofercie nr 2 w kryterium ceny przyznano:  300,00 pkt.
          Łączna punktacja przyznana ofercie nr 2 wynosi: 300,00 pkt. 

 


                                              Burmistrz KRASNOBRODU
                                                             mgr Janusz OŚ
 


Goganet