INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

                                   Krasnobród dnia 2010.03.24
 IN 341 - 02/2010

                      INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA
                                          O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa (firma) i adres zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
e-mail: um@krasnobrod.pl


  W oparciu o art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) podaję informację o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:
Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie 7)  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w punkcie 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia jest:

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie wartość nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto.

 

W ogłoszeniu powinno być:


Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych:
Numer ogłoszenia: nr 65109 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010r.
Ogłoszenie powiązane: ogłoszenie nr 80246-2010 z dnia 22.03.2010r
 

 

                                Burmistrz KRASNOBRODU
                                      mgr Janusz OŚ


Goganet