OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                          Krasnobród  2010-03-22

 

 Znak sprawy  IN  341 - 02 / 2010

 

                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl,  www.krasnobrod.pl

 

2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:
Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).
Kod klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień (CPV): 71520000-9.

 


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

 


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:
Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania:
Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki  - 1421,00m.
- Rurociągi PE-TS ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm - 75,00m.
- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie- 1,00 szt.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 42,00m.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 23,00szt.
-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 6 szt/85m -85,0m
-Przewiert kontrolowany maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości przewiertu do 40,0m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm- 42,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 7,0 ścian
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 20,00m
-ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny - 7 szt; kabel telefoniczny 8 szt. - 45,00m.
- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m - 15,00m.
-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych - 15,00m.
-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 3,2m2.
-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej - 8,10m
-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki - 678,00m
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 8,00szt.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 42,00
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 3,00 ściany.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 40,0m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 4 szt.; kabel telefoniczny 13 szt. - 51,0m

Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 200/5,9) SN 8 - 643,00m.
-Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm (dz. 160/4,7) SN 8 - 52,00m.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 7 ,00szt.
-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 20,0 szt.
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm dz358/10,9; 1szt/8m - 8,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 2,50m.
  -Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 5,00m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 11 szt. - 33,0m.

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki - 2573m
-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 110/6,6mm - 198,0m
-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm - 96,00m
- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie, głębokość 2m - 2,00szt.
- Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 75,00szt
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm, głębokość 2m - 34 szt.
-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 7 szt./129m -129,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 7 ścian.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 100,00
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 14 szt.; kabel telefoniczny 8 szt. - 66,00m
  - cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m - 30,00m.
-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych - 30,00m.
-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 6,4m2.
-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej - 16,20m
-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki - 797,00m
-Rury kanalizacyjne z PCV dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz219) typ ciężki - 123m
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 3,00szt.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 59,00szt.
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 104,0m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 8 szt.; kabel telefoniczny 2 szt. - 30,0m

Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 219) typ ciężki  - 2077,00m.
-Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63/3,0mm - 166,0m
-Pompownia ścieków średnica kręgów 1200mm - 1,0 szt.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 57,00 szt.
-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 43,0 szt.
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm - 12,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 32,00m.
  -Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 89mm i gr. ścianek 6,3mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 8,00m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 5 szt. kabel telefoniczny 2 szt. - 21,0m.

Zakres finansowy nadzorowanych robót budowlanych:

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu: Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie
wynosi  netto 1.209.601,40zł.

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu:   Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie
wynosi netto 176.698,82zł.

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu:  Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród wynosi netto 1.423.319,34zł.


Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniach: Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie i kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie wynosi netto 892.474,81zł.

Wykonawca (Inspektor nadzoru), któremu Zamawiający powierzy funkcję pełnienia nadzoru inwestorskiego, zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności wypełni obowiązki inspektora nadzoru wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Zgodnie przepisami wynikającymi z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane  do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało:
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem pozwoleniem na budowę, przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej.
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
d. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
e. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Ponadto Zamawiający wymagał będzie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego monitorowania terminowości wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.
Inne informacje związane z realizacją zamówienia:
 Częstotliwość pobytu inspektora nadzoru na budowie i siedzibie Zamawiającego ustalana będzie według potrzeb, w miarę postępu robót, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w okresach kiedy prowadzone będą roboty budowlane. Inspektor nadzoru  zobowiązany będzie do przybycia na teren budowy na każde żądanie kierownika robót i Zamawiającego. Nieobecność inspektora nadzoru na budowie spowodowana  być może jedynie chorobą lub innym zdarzeniem losowym potwierdzonym odpowiednim dokumentem lub zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

 


6) Termin wykonania zamówienia;


Zakończenie 01.04.2012r.

 


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie wartość nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto.

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

     Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest  posiadającą uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone przez odpowiedni organ samorządu zawodowego.
 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 W celu potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez  zrealizowanie przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie wartość nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty:

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

(Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest posiadającą uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(Wykonawca oświadcza, że osoba  którą dysponuje posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest posiada uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane musi posiadać również aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone przez odpowiedni organ samorządu zawodowego).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:


4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 5 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
      
  
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
 Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

8) Informacja o ograniczeniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

9) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

 


10) Informacja o udzieleniu zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 


11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny  - waga tego kryterium wynosi 100%.

 


12) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 


 Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 


13) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 2010-03-30 do godziny 08:15 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

 


14) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.

 


15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy

 


16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy

 


17) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Aukcja elektroniczna nie będzie przeprowadzana.

 


18) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 


19) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Projekt Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród finansowany jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


20) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 80246-2010 w dniu 22.03.2010r.    

                   

                                     
21) Informacja o przewidywanym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia.

 


                                                        Burmistrz KRASNOBRODU
                                                          mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet