Dostawa kruszywa drogowego

 Krasnobród 2010-03-09
 Znak sprawy 7040-03/10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;
Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl
2) Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-32mm dla Gminy Krasnobród.

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).
Kod klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień (CPV): 14210000-6
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Zakup z dostawą na teren Gminy Krasnobród, kruszywa drogowego z dolomitu lub granitu, frakcji 0-32mm w ilości około 900 ton. Na przedmiot zamówienia składa się zakup oraz dostawa na teren gminy Krasnobród (w miejsce wskazane przez zamawiającego) mieszanki kruszywa drogowego frakcji 0-32mm. Planuje się dwa okresy dostaw (500 ton z dostawą do 25 maja 2010r. oraz 400 ton z okresem dostaw 25 maja - 31 sierpnia 2010r. miejsca rozładunku wskaże Zamawiający.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6) Termin wykonania zamówienia;
Zakończenie 31 sierpnia 2010r.
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca winien udokumentować ,że dysponuje co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi o tonażu (masie przewożonego ładunku) co najmniej 12 ton.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           W celu potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz sposobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca  dołącza do oferty następujące dokumenty:

1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

(Wykonawca winien udokumentować , że dysponuje co najmniej 2 samochodami samowyładowczymi o tonażu (masie przewożonego ładunku) co najmniej 12 ton.)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:


2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy to jest Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający wykluczy wykonawców , którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć również:

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


8) Informacja na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny  - waga tego kryterium wynosi 100%.
10) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty można składać do dnia 2010-03-17 do godziny 15:15 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.
11) Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Nie dotyczy
13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
Nie dotyczy
14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
Nie dotyczy
15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 52429-2010  w dniu 09.03.2010r.                                                            

 

Pliki do pobrania


Goganet