OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG OGRANICZONY

                                                                          
                               Krasnobród dnia 2010-01-28


IN 341-01/2010

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego;

Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
 tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
  e-mail: um@krasnobrod.pl

2) Określenie trybu zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.
- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157,poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706).

3) Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki  - 1421,00m.
- Rurociągi PE-TS ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm - 75,00m.
- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie- 1,00 szt.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 42,00m.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 23,00szt.
-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 6 szt/85m -85,0m
-Przewiert kontrolowany maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości przewiertu do 40,0m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm- 42,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 7,0 ścian
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 20,00m
-ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny - 7 szt; kabel telefoniczny 8 szt. - 45,00m.
- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m - 15,00m.
-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych - 15,00m.
-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 3,2m2.
-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej - 8,10m
-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki - 678,00m
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 8,00szt.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 42,00
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 3,00 ściany.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 40,0m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 4 szt.; kabel telefoniczny 13 szt. - 51,0m

Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 200/5,9) SN 8 - 643,00m.
-Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm (dz. 160/4,7) SN 8 - 52,00m.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 7 ,00szt.
-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 20,0 szt.
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm dz358/10,9; 1szt/8m - 8,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 2,50m.
  -Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 5,00m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 11 szt. - 33,0m.


Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki - 2573m
-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 110/6,6mm - 198,0m
-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm - 96,00m
- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie, głębokość 2m - 2,00szt.
- Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 75,00szt
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm, głębokość 2m - 34 szt.
-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 7 szt./129m -129,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 7 ścian.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 100,00
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 14 szt.; kabel telefoniczny 8 szt. - 66,00m
  - cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m - 30,00m.
-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych - 30,00m.
-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 6,4m2.
-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej - 16,20m
-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki - 797,00m
-Rury kanalizacyjne z PCV dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz219) typ ciężki - 123m
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 3,00szt.
-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 59,00szt.
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana.
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 104,0m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 8 szt.; kabel telefoniczny 2 szt. - 30,0m


Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.
Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 219) typ ciężki  - 2077,00m.
-Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63/3,0mm - 166,0m
-Pompownia ścieków średnica kręgów 1200mm - 1,0 szt.
-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm - 57,00 szt.
-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm - 43,0 szt.
- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm - 12,00m
-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty - 1,00 ściana
-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 32,00m.
  -Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 89mm i gr. ścianek 6,3mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem - 8,00m 
-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 5 szt. kabel telefoniczny 2 szt. - 21,0m.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

5) Termin wykonania zamówienia;

Termin zakończenia - 01.04.2012

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków;

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi spełnić poniższe minimalne wymagania ustanowione przez Zamawiającego:


Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Długość kolektorów głównych wykazanej roboty musi wynosić nie mniej niż 6.500,00m. Za kolektory główne zamawiający uznaje rurociągi o średnicach nominalnych rur od fi 200mm wzwyż.

Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym do  realizacji przedmiotu zamówienia  wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie potencjałem technicznym w postaci: ładowarko - koparka - min. 1 szt., koparka podsiębierna - min. 1 szt. wiertnica do wierceń poziomych - min 1 szt. wiertnica do wykonania przewiertów sterowanych - min 1 szt., szalunki stalowe  do wykopów - 1 kpl., dźwig na podwoziu samochodowym - min 1 szt., samochód samowyładowczy - min 1 szt., samochód skrzyniowy - min. 1 szt.,  zestaw igłofiltrów z zestawem pompowym - min 1 kpl.
Na potwierdzenie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia  wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - nie mniej niż: pięcioma monterami urządzeń sanitarnych, dwoma operatorami koparek, dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi, jednym elektromonterem (elektrykiem), jednym kierownikiem budowy robót budowlanych branży sanitarnej.
Wskazany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane branży sanitarnej. 
Na potwierdzenie warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800.000,00zł. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie może wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

     Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym niżej kryterium kwalifikacyjnym:
 Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe wykazane ponad wymagane minimum opisane w minimalnych wymaganiach o których mowa wyżej, polegające na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej  4.000.000,00zł brutto. 
          Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmującej budowę kanalizacji burzowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości odcinka nie mniejszej niż 6.500,00m (rury o średnicach nominalnych powyżej fi 200mm)  i o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto potwierdzonej  dokumentem stwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  - otrzyma 1 punkt.
 Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dokumentem stwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt.
 Do składania ofert zamawiający zaprosi:
- pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub
- wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5.
 W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na  5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę zamówień o wartości poniżej 4.000.000,00zł brutto.

 

 

7) Informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane poniżej:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz sposobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca  dołącza do oferty następujące dokumenty:

1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
( Wykonawca winien udokumentować się zrealizowaniem przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Długość kolektorów głównych wykazanej roboty musi wynosić nie mniej niż 6.500,00m.Wartość roboty budowlanej musi wynosić nie mniej niż 4.000.000,00zł brutto. Za kolektory główne zamawiający uznaje rurociągi o średnicach nominalnych rur  od fi 200mm wzwyż )

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
(Wykonawca musi udokumentować dysponowanie potencjałem technicznym w postaci: ładowarko - koparka - min. 1 szt., koparka podsiębierna - min. 1 szt. wiertnica do przewiertów poziomych - min 1 szt. wiertnica do wykonania przewiertów sterowanych - min 1 szt., szalunki stalowe  do wykopów - 1 kpl., dźwig na podwoziu samochodowym - min 1 szt., samochód samowyładowczy - min 1 szt., samochód skrzyniowy - min. 1 szt.,  zestaw igłofiltrów z zestawem pompowym- min 1 kpl.)


3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Wykonawcy winni udokumentować, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: pięcioma monterami urządzeń sanitarnych, dwoma operatorami koparek, dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi, jednym elektromonterem (elektrykiem), jednym kierownikiem budowy robót budowlanych branży sanitarnej.
Wskazany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane branży sanitarnej.) 


4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

(Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przy ofercie oświadczenia, że realizując przedmiot zamówienia dysponował będzie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z zakresu instalacji  sanitarnych).

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(Wykonawca winien udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800 000zł. Przedmiotem ubezpieczenia ma być odpowiedzialność cywilna wykonawcy z tytułu szkód, jakie wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia.)


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:


1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy to jest Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 

8) Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;

Liczba zaproszonych wykonawców - 6

9) Informacja na temat wadium;

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

10)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

Podstawą oceny ofert w przetargu jest kryterium ceny. Waga tego kryterium 100%.

11) Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 05.02.2010r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.

12) Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;

Zamawiający nie będzie udostępniał SIWZ na stronie internetowej.

13) Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Nie dotyczy

14) Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Nie dotyczy

15) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeśli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Nie dotyczy

16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród
finansowany jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

17) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 21099- 2010 w dniu 2010-01-28.


                                                          Burmistrz KRASNOBRODU
                                                          mgr Janusz OŚ

Pliki do pobrania


Goganet