Wynajem, obsługa i utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
         W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - o wartości poniżej 14 000 euro

Zapytanie o cenę

    W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na:

Wynajmie, obsłudze i utrzymaniu przenośnych kabin sanitarnych szt.2 oraz wynajmie kabin tzw. imprezowych w roku 2010  na terenie gm. Krasnobród.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Wojciech Wyszyński -inspektor ds. ochrony środowiska  e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2
fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest opis przedmiotu zamówienia.

 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

4) Rodzaj zamówienia:
 Usługi

5) Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1) Wynajm 2 kabin sanitarnych w okresie 1 rok z serwisowaniem co tydzień.

2) Wynajm kabin tzw imprezowych (do 3 dni) zgodnie z wcześniejszym zleceniem co do ilości i miejsca rozstawienia

3) usługa serwisowania również w ramach zlecenia (np w ramach obsługi kabin imprezowych z dodatkowym serwisem)

Kabiny powinny być ubezpieczone.

7) Kryteria oceny ofert:
cena
8) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać lub przesłać drogą elektroniczna  do dnia 29.12.2009r. do godziny 08:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.Adres poczty e-mail - um@krasnobrod.pl

Pliki do pobrania


Goganet