PRZETARG NIEOGRANICZONY Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród.

                                   Krasnobród 2009-12-02
 
IN  341 - 10 / 09
                   


         OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701
tel. (084) 660 7691 fax.  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl

2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród i  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Krasnobród.

 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.40.00.00-2

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy pod nazwą:

Cześć zamówienia nr 1.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród  wynikająca z uchwał Rady Miejskiej w Krasnobrodzie :XIX/171/08, XXVII/220/09, XXVII/221/09, XXXIII/275/09,  XXXIV/281/09 , XXXV/291/09,   o przystąpieniu  do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania   gminy Krasnobród  podjętych na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym.

(Obszar opracowania. Nazwa miejscowości Nr działek Pow. oprac. Rodzaj zmiany)
I Hutki Namule  216-223 1.50 ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne
II Grabnik 186-194 7.00 ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne,
III Grabnik 201,203-207,260 4.00 ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne na głębokości 200m od granicy gminy Adamów
IV Dominikanówka 396/2,397/2 0.30 ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne, na głębokości 80 m od drogi pow.
V Dominikanówka 270,271,276,277 1.50 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
VI Wólka Husińska 399-409/4 7.50 ha Z  rolnych na bud. Letniskowe
VII Podklasztor 609/9,609/10 0.30 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
VIII Malewszczyzna 435-437 3.00 ha Z  rolnych na bud. Letniskowe
IX Kaczórki 513/5,478,502-506, 471, 474, 481, 483, 485, 486, 488,493, 494, 498,499 3.50 ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne, letniskowe
X  Kaczórki 433/4-448 7.00ha Z  rolnych na bud. Letniskowe
XI Potok Senderki  11/3.12,13 1.00 ha  Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
Na gł. 80m od drogi
XII Potok Senderki 23,24 1.20 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
Na gł. 100m od drogi gminnej
XIII Potok Senderki 51/2. 0.50 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
Na głębokość 100m od drogi gminnej
XIV Potok Senderki 51/2, 92/2 1.00 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
Na gł. 100m od drogi

XV Kaczórki 266 0.80 ha Zmiana części terenów rolnych na jednorodzinne i usługowe i wprowadzenie jednolitej funkcji dla całego obszaru
XVI Grabnik 123 0.20ha Zmiana z bud.  Zagrodowe  na ujęcie wody na gł 100 m od drogi
XVII Hutki  1189 1.50 ha Z terenów oczyszczalni na staw hodowlany
XVIII Wólka Husińska  720 0.20 ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne

XIX Hutki Namule 687/5 0,20ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
XX Hutki Namule 691 0.40ha Z  rolnych na bud. Jednorodzinne
XXI Wólka Husinska  520/1 0.30 Z  rolnych na bud. jednorodzinne i letnisk.
XXII Wólka Husińska 914 0.40 Z  rolnych na bud. jednorodzinne i letnisk.
XXIII Majdan Wielki 2995-2997,5050-5060,5854 3.50 Z  rolnych i leśnych na bud. jednorodzinne i letniskowe
XXIV Kaczórki  449/1 0.80ha Rozszerzenie funkcji o usługi turystyczne i pensjonat
XXV Szur 68-72,75-81 13.00ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne i letnisk.
XXVI Wólka Husińska  27 1.00 ha Z  rolnych na zalesienia
XXVII Wólka Husińska 536 3.50ha Z  rolnych na zalesienia.
XXVIII Zielone 42,43 3.50ha Z  rolnych na bud. jednorodzinne i letnisk.
XXIX Zielone 703/2 0,50ha Z terenów letniskowych na usługi publiczne
XXX Hucisko 160/1 1.10 ha Rozszerzenie funkcji o usługi komercyjne
XXXI Hutków 582 0.80 ha Rozszerzenie funkcji o usługi komercyjne
XXXII Szur 245/2 0,12 ha  Z rolnych  na bud. jednorodzinne
XXXIII Zielone 1381 0.30 Rozszerzenie funkcji o usługi publiczne

Cześć Zamówienia nr  2.  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Krasnobród  wynikająca z uchwał Rady Miejskiej w Krasnobrodzie: Nr. XXVII/222/09 i XXX/257/09, XXXIV/280/09, XXXIII/276/09, XXXV/292/09 o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania  miasta  Krasnobród  podjętych na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym.


(Obszar opracowania Nr działek Powierzchnia opracowania Rodzaj zmiany)
I 2103-2110 1.00 ha Z leśnych na jednorodzinne
II 2324/3,2277,2276,2258,2257 2267,2249,2278 4.00 ha Z rolnych na jednorodzinne na głębokości 100m od istniejących terenów bud
III 607/9 0.30 ha Istniejąca bud  z terenów Edukacji Ekolog na tereny mieszkaniowe i usługowe
IV 700,701,713,714,728,721,726/2 3.00 ha Z terenów boiska sportowego na tereny bud. jednorodzinnego z terenów rolno- leśnych na jednorodzinne
V 1429/2 1.00ha Promenada spacerowa na bud jednorodzinne
VI 900,901/2 1.50 ha Z terenów parking samochodowy na bud. jednorodzinne
VII 1794/1,1794/2,1794/3,1795/1,   1795/2,1795/3 1.50 ha Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne
VIII 1147/2 0.20 ha Rozszerzenie terenów handlowych o funkcję
jednorodzinną
IX 1213 0.20 ha  Z terenów parking samochodowy na bud. jednorodzinne
X  151-223 35 .00 ha Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne
XI 1267/3,1267/4    4.00ha Z terenów sportowych i leśnych na tereny usług komercyjnych, turystycznych, sportów wodnych i odnowy biologicznej.
XII 687 0,10 ha  Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne
XIII 530/1 0,25 ha Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne
XIV 588 0,30 ha Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne
XV 590,594,595,596 1.00 ha Z terenów upraw rolnych na jednorodzinne

 

Dokumentacja projektowa składać się ma z części graficznej to jest mapy projektowanych obszarów w skali 1:1000 z określeniem funkcji terenu, i części opisowej określającej  między innymi symbolikę planu , uwarunkowania  wynikające z prawa budowlanego,  ustawy o drogach publicznych i innych uwarunkowań i uzgodnień . Dokumenty powyższe będą stanowić załącznik do Uchwał  Rady Miejskiej  o wprowadzonych zmianach w planach zagospodarowania , podjętych w oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym  i ustawie o samorządzie gminnym.
Dokumentacja projektowa, po uzgodnieniu z wszystkimi kompetentnymi jednostkami zostanie przekazana Zamawiającemu w 4 egz. Część graficzna i 4 egz. Część opisowa  oraz w wersji elektronicznej.
Wraz z dokumentacją wykonawca przedłożyć ma projekt uchwał o zmianach w planie zagospodarowania miasta i gminy.

Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia

 Przedmiot zamówienia nie obejmuje  fazy przedprojektowej tj.
- przygotowanie analiz,
- przygotowania projektów uchwał do przystąpieniu do opracowania zmian,
- przygotowania niezbędnych materiałów mapowych,
- ustalenia zakresu prac planistycznych,
W  fazie projektowej  nie zleca się czynności dodatkowych jedynie czynności ustawowe,
     projektowe i wszystkie wymagane uzgodnienia.
    

W fazie końcowej  czynności  związane z  przekazaniem dokumentacji projektowej
    organom nadzoru, innym organom oraz publikacji Zamawiający wykona we własnym zakresie. Wykonawca dostawy nie będzie zobowiązany do wykonania tych czynności. Koszt wykonania tych czynności leży po stronie Zamawiającego. 
   
 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:
- wszystkich czynności projektowych,
- uzgodnienia projektu planu z instytucjami
- dokumentacji z wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej
- wyłożenia projektu wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
- rozpatrzenia uwag do projektu
- przygotowania listy nie uwzględnionych uwag
- wprowadzenia zmian do planu
- przedstawienia projektu planu Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie
- ustalenia renty planistycznej
- przygotowania dokumentacji graficznej i opisowej
- przygotowania projektów uchwał
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe mogą zostać złożone odrębnie tj.  na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród lub na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Krasnobród.   

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;


Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

6) Termin wykonania zamówienia;


          Część 1 - prace projektowe miasta Krasnobród do 31 grudnia 2010r.
          Cześć 2 - prace projektowe gminy Krasnobród do dnia 31 marca 2011r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
Dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży dokument stwierdzający przyznanie uprawnień projektowych (planistycznych) uprawniających do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca załącza również kserokopię aktualnego zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wystawioną na osobę, która będzie pełniła funkcje projektowe przy realizacji zamówienia - zaświadczenie o przynależności do izby urbanistów.
 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych ma zostać złożone  w formie oryginału.


8) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium ceny  - waga tego kryterium wynosi 100%.


10) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 2009-12-23 do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.


11) Termin związania ofertą.


Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy


14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Nie dotyczy


15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do

10% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krasnobród na dodatkowych obszarach wskazanych przez Zamawiającego. 


16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 415326-2009  w dniu 02.12.2009r.

                                      

                                              Burmistrz Krasnobrodu
                                                   mgr Janusz OŚ

                                                            

 

Pliki do pobrania


Goganet