PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa samochodu cieżarowego z HDS-em

                                               Krasnobród 2009-11-25
 
IN  341 - 09 / 09
                   

              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;


Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692
um@krasnobrod.pl  www.krasnobrod.pl


2) Określenie trybu zamówienia;


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


„Dostawa samochodu ciężarowego z HDS". 


 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742).
Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.20.00-4


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


          www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.


 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie. Parametry zamawianego pojazdu:
 

Cechy jakościowe:


1)  Rok budowy nie starszy niż 2000r.
2) Przebieg pojazdu nie większy niż 300 000km.
3) Silnik i HDS bez wycieków oleju.
4) Samochód nie może być powypadkowy.
5) Stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry.
6) Stan ogumienia (dopuszczalny stopień zużycia opon do 40%).
7) Samochód gotowy do jazdy (uzupełnione oleje i płyny eksploatacyjne) mogący zostać odebrany przez zamawiającego z siedziby Wykonawcy dostawy.
8) Samochód powinien spełniać wszystkie warunki techniczne dla tego typu pojazdu a jego wyposażenie ma być zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.
9) HDS ma posiadać aktualne badanie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
10) Samochód ma być zarejestrowany lub posiadający pełną dokumentację na podstawie której może zostać zarejestrowany przez Zamawiającego.

Parametry techniczne:

11) Ładowność w granicach 7 -12 ton
12) Rodzaj zabudowy - wywrotka
13) Skrzynia ładunkowa posiadająca długość nie mniejszą niż 4m
14) Na pojeździe HDS dwufunkcyjny  (do podnoszenia i otwierania pojemników na odpady do recyklingu)
15) Samochód wyposażony w  tachograf.
16) Wspomaganie kierownicy.
17) Hak do przyczepy
18)  Rodzaj paliwa: diesel
19)  Oznakowanie samochodu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym

Parametry użytkowe i funkcjonalne:

20) HDS ma posiadać w wyposażeniu „konia" do załadunku europalet. 

Ilość zamawianych rzeczy:

Jeden samochód ciężarowy. Jeden  HDS z KONIEM.
          
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;


Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.


6) Termin wykonania zamówienia;


          21 grudnia 2009r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Akceptują warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena zostanie przeprowadzona systemem zero-jedynkowym metodą (spełnia - nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osoby podpisujące ofertę, w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osoby, które nie są wymienione w odpisie albo zaświadczeniu;
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 1) to jest Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w punkcie 1), Wykonawca zastępuje go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki również powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawca obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych ma zostać złożone  w formie oryginału.


8) Informacja na temat wadium;


Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;


Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:


1. Kryterium ceny  - waga tego kryterium wynosi 70%.
2. Kryterium stanu technicznego - waga tego kryterium wynosi 30%.
Punkty będą przyznawane za wiek pojazdu i przebieg pojazdu.


10) Miejsce i termin składania ofert;


Oferty można składać do dnia 2009-12-07 do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul.3-go Maja 36.


11) Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 P.z.p termin związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu  składania ofert.


12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


Nie dotyczy


13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


Nie dotyczy


14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


Nie dotyczy


15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


16) Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 221783-2009  w dniu 25.11.2009 r.

 

                                   BURMISTRZ KRASNOBRODU

                                     mgr Janusz OŚ

 

Pliki do pobrania


Goganet