DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRZCEGO -zamówienie do 14 000 euro netto.

 

                                              Krasnobród 2009-11-25

Nr sprawy GK 7051-05/09

 

                                 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

                         W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

            „Dostawa agregatu prądotwórczego"

 

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie

 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sławomir Umiński,  - Inspektor, e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2

fax 084/6607691/2

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:00 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

 www.krasnobrod.pl  w zakładce przetargi

4) Rodzaj zamówienia

Dostawa

5) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań  o wartości zamówienia do 14 000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

Moc 30 kW  /38 kVA/

Napięcie 3x400/231 V

Prąd znamionowy 54 V

Częstotliwość 50 Hz

Agregat obudowany na kołach

Paliwo ON

Gwarancja na całość 2 lata

 

7) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

        Kryterium cena = waga 100%

 

8) Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę można składać lub przesłać faksem  do dnia 04 grudzień 2009r. do godziny 15:00 do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36.

 

                                          Burmistrz Krasnobrodu

                                               mgr Janusz OŚ 

Pliki do pobrania


Goganet